Årsmöte med Klostergårdens byalag måndagen den 24 oktober 2005

Dagordning:

  1. Årsmötet öppnas.
  2. Mötets behöriga sammankallande.
  3. Årsberättelse.
  4. Ekonomisk berättelse.
  5. Årsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkänns.
  6. Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
  7. Verksamhetsplan antas.
  8. Val av ny styrelse. Föreslagna: Einar Hulting, ordförande, Lotte Persson, vice ordförande, Gunnar Stensson, sekreterare, Inger Hulting, kassör, Marie Hegnelius, informationsansvarig, och Jan Engvald, webbmaster.
  9. Övriga frågor.
  10. Årsmötet avslutas.

 

Årsberättelse

Byalagets arbete under år 2005 har varit koncentrerat kring frågan om Akelius plan för utbyggnad av kvarteret Nordanvinden. En första plan som också omfattade utbyggnad av centrum drogs tillbaka efter kritik från bland andra byalaget. I en ny plan föreslogs byggande av fyra sexvåningshus. Fritidsgården skulle rivas och byggleken och avenboksdungen elimineras. Våra huvudmål i den fortsatta opinionsbildningen blev bevarandet av byggleken och avenboksdungen samt garantier för en ny fritidsgård senast 2008. Ordföranden Einar Hulting och Gunnar Stensson deltog vid flera tillfällen i förhandlingar med företrädare för fastighetsbolaget Akelius. Byalaget sände ett yttrande om byggplanen till byggnadsnämnden. Flera tidningsinsändare publicerades. En grupp föräldrar genomförde en namninsamling för bevarandet av byggleken och fick ihop 400 namn. Vid omröstningen i byggnadsnämnden fick byalaget stöd av två partier, v och mp. Under sommaren beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott, inklusive v och mp, att genomföra utbyggnaden, men garanterade samtidigt att byggleken skall fortsätta på en tomt intill den gamla byggleken och att ett bryn av avenskogsdungen skall bevaras. Kommunstyrelsen ställde också i utsikt att en ny fritidsgård skall uppföras.

 

   I augusti utställdes en plan för utbyggnad av BUPområdet i Sankt Lars för samråd. I samband med ett möte i september granskade byalaget BUP-området. Byalaget yttrade sig sedan om utbyggnadsplanen. I yttrandet framhålls främst att BUP-områdets norra vall med de höga pilträden måste bevaras. Den utgör en värdefull trädgräns mellan den nya bebyggelsen och husen i kvarteret Regnbågen. Byggs området ut enligt den föreliggande planen kommer husen i Regnbågen att skuggas av fyravåningshus alldeles intill cykelvägen.

 

   Årets valborgsfirande var framgångsrikt. Cirka 500 personer deltog. Röda kapellet spelade och Lunds allmänna sångförening sjöng. Ett minus var att kulur- och fritidsnämnden inte betalade ett bidrag till sångarna. Byalaget fick därför en extra utgift på 2500 kronor.

 

   Augustifesten blev bättre än på många år tack vare det fina stödet från Erkki och den övriga personalen på fritidsgården. Ett musik- och sångprogram med lokala artister genomfördes i ett nyinköpt tält och i centrum. Vi oroas nu av rykten att Erkki och flera andra fritidsledare eventuellt kommer att lämna Klostergården för nya uppgifter. Kontinuiteten i samarbetet är viktig, inte minst för byalaget!

 

   Samarbetet med Helgeands församling har varit fruktbart också i år.

   Byalaget har arbetat med frågan hur en biblioteksförening till stöd för Klostergårdens bibliotek ska bildas.

 

   Opinionsbildning är ett viktigt inslag i verksamheten. Vi arbetar traditionellt med opinionsmöten, affischer, namninsamlingar, insändare och offentliga arrangemang som fritidsgårdens julmarknad, det traditionella valborgsfirandet och augustifesten. Ett nytt inslag är den hemsida på internet som Jan Engvald startade i slutet av april 2005. Den uppdateras ständigt. Där finns aktuell kalender över kommande och nyligen inträffade händelser, aktuella skrivelser mm.Andra sidor har arkiv med protokolloch yttranden från år 2003 och framåt. Ytterligare sidor finns om byalaget samt om Klostergården. Bilder från olika aktiviteter finns också.

 

Verksamhetsplan

Debatten och opinionsbildningen om utbyggnaden av BUP-området i Sankt Lars fortsätter i

det nya läge som uppstått sedan Realia i oktober 2005 sålde Sankt Lars till fastighetsbolaget Kungsleden.     

 

   Byalaget fortsätter att bevaka uppförandet av de fyra nya sexvåningshusen i kvarteret Nordanvinden, liksom också den nya byggleken.

 

   Vi verkar för att en ny fritidsgård/allaktivitetshus vid piazzan byggs så snart som möjligt, senast 2008.

 

   Vi utvecklar vår hemsida på internet. Där kan säkert mycket mer göras än vi hittills har insett. Vi hoppas kännedomen om den ska spridas. Ett viktigt mål vore att länka den till kommunens hemsida.

 

   Vi hoppas att samarbetet med Helgeands församling ska fortsätta. Helgeandsgården är en viktig bas för vår verksamhet.

 

   Samarbetet med fritidsgården fortsätter. Vår förhoppning är att så många som möjligt av den gamla personalen stannar.

 

   Vi arbetar för att en biblioteksförening bildas i Klostergården och vill på bästa sätt stödja dess verksamhet.

 

   Valborg firas i samma former som tidigare liksom augustifesten, där vi hoppas på gott samarbete med fritidsgården och dess personal. 

 

Webbadress till Klostergårdens byalag: www.klostergardens-byalag.se