Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se


Protokoll, fört vid Klostergårdens byalags extra årsmöte, måndagen den 9 juni 2008§ 1 Årsmötets öppnande Gunnar Stensson, byalagets sekreterare, öppnade
det extra årsmötet och hälsade alla välkomna.


§ 2 Närvarolista Det beslutades, att närvarolistan skall bifogas
protokollet.
Bilaga 1


§ 3 Årsmötets utlysning Det extra årsmötet förklarades vara i behörig
ordning utlyst.


§ 4 Dagordning Det beslutades, att årsmötesförhandlingarna
skulle följa de föreslagna stadgarnas punkt 6
i - för detta extra årsmöte - relevanta delar.


§ 5 Val av mötesordförande Gunnar Stensson valdes till årsmötets ordförande

och mötessekreterare och Marie Hegnelius till dess sekreterare.

samt justerare Till justerare utsågs Eva Blomdell och Jan Engvald.


§ 6 Program och stadgar Det beslutades att anta det program och de stadgar,
som tidigare medlemsmöte diskuterat och godkänt
med tilläget att även kassören väljs av årsmötet.
Bilaga 2


§ 7 Medlemsavgift Det interimistiska beslutet om en medlemsavgift på
50 kronor per medlem fastställdes. Det beslutades även
att medlemsavgiften för organisation och företag skall
vara minst 500 kronor.

och byalagets ekonomi Byalagets ordförande, Einar Hulting, redogjorde för
föreningens ekonomi och medlemsantal. Byalagets
kapital uppgår till 2225 kronor och 28 personer har
hitintills betalat medlemsavgiften.


§ 8 Val av styrelse Till styrelseordförande valdes Gunnar Stensson
och till kassör Einar Hulting.
Lotte Persson, Inger Hulting, Jan Engvald och
Nilla Bolding utsågs till övriga styrelsemedlemmar.

§ 9 Val av revisorer Till revisorer valdes Martin Stensson och Kerstin Johansson.


§ 10 Val av valberedning Till valberedare valdes Marie Hegnelius och Ninni Dahlbäck.

§ 11 Firmatecknare Det beslutades att styrelsens ordförande, Gunnar Stensson,
och styrelsens kassör, Einar Hulting, var för sig skall teckna föreningens firma


§ 12 Mötets avslutande Mötesordförande Gunnar Stensson avslutade årsmötet.


Sekreterare Ordförande________________________ ________________________

Marie Hegnelius Gunnar Stensson

Justerare Justerare________________________ ______________________

Eva Blomdell Jan Engvald


2