Synpunkter på Detaljplan för ”Klostergården 2:6 m. fl. BUP-området” från boende i området

 

En mer detaljerad skrivelse samt namnlistor med drygt 400 namn inskickade under samrådstiden. För punkt A är även en skrivelse från Klostergårdens Byalag inlämnad. Översiktsplanen för Lunds kommun (stycke 4.5) stöder bevarandet av de markerade områdena nedan.

 

 

 

Aktuellt område: Det planerade nya bostadsområdet i St Larsparken (se Lunds kommuns hemsida, Realias hemsida). 4-våningshus i norr, enplanshus i mitten och 3-våningshus i söder. De områden vi vill bevara (gräsplan samt pilevall) är markerade. Vita rutor=parkeringar

 

 

A: Vi vill ha kvar pilevallen med träd och buskar norr om BUP-byggnaden och den grönyta (gräs) som ligger norr om vallen och Brukshundklubben

 

B: Vi vill inte att husen på BUP-området ska vara högre än två våningar

 

 

 

Pilevallen är för oss:

 

·        grön ridå/vindskydd mellan oss och de nya husen ”för båda parter”

·        värdefull natur-lekplats för barnen, kojor i träden

·        strövområde för hundägare och andra

·        ekologisk betydelse - spridningskorridor för växter och djur

·        som gammal pilevall värdefull skånsk kulturhistoria

·        många här har skaffat katt pga närhet till vild natur

·          grönt håller oss friska, näktergal om våren

·          Lunds översiktsplan (s 93) pekar ut området längs Höje å som särskilt viktigt ur rekreationssynpunkt, samt vikten av att öka trädridåer, pilevallar och spridningskorridorer för växter och djur

               

   

   Grönytan samt pilevallen sedd västerifrån.                         Östra delen av pilevallen.

     

Hushöjden är viktig därför att:

 

·        lägre hus smälter in bättre i parken och dominerar inte över träden på samma sätt

·        husen söder om Sunnanväg byggdes avsiktligt max två våningar för att inte störa utsikten för högre upp liggande hus – vi önskar att samma hänsyn tas till boende i dessa två-våningshus

·        landskapsbilden i det viktiga rekreationsområdet vid Höje å (känns nu som landet) förändras drastiskt med så höga hus som fyra våningar

·        Lunds översiktsplan (s 95) säger att vid planering av ny bebyggelse i området vid Höje å är det viktigt att beakta landskapet ner mot Höje åns dalgång, hur staden Lund möter landskapet i söder, de fria utblickarna från Klostergårdens bostadsområde etc.

 

Kontaktpersoner: Karin Stenholm,arkitekt, boende på Klostergården, 046-14115Ingegerd Ljungblom,biolog, förskollärare boende på Klostergården, 070-6731281

 


Åter till debattsidan.