Yttrande  från Klostergårdens Byalag om Detaljplan för Klostergården 2:6 m.fl.

 

Mycket i detaljplanen är bra. Det känns befriande att kvartersmark förändras till platsmark, att begreppet hus i park konsekvent tillämpas, att parkmark planeras både norr och söder om ån, att alla träd bevaras i paviljongområdet och att även djurhägnet söder om ån blir platsmark. Det är glädjande att en vandringsled planeras söder om ån. Den får väl ses som en del av det nyligen beslutade nya Höje å-projektet.

   Att dansbanan intill ån förblir kvartersmark är däremot otillfredsställande. Den har i sitt förfall under det senaste året fått ett ökat skönhetsvärde sedan södra väggen rivits helt. Det har gjort byggnaden luftigare. Den nu synliggjorda konstruktionen med trävalv och pelare kan föra tanken till ett grekiskt tempel. Det är angeläget att denna gamla scen på vilken såväl Östen Warnerbring som Kal Pedal gjorde bejublade framträdanden bevaras. Byggnaden utgör en resurs för Lunds kommun, inte en belastning. Konserter, dans, teaterföreställningar, servering i anslutning till Höje å-leden, midsommar- och valborgsfirande, undervisning för naturskolan och skolorna i Sankt Lars-området: allt är möjligt.

   Med tanke på alla detaljplanens kvaliteter i övrigt är det obegripligt att byggnadsnämnden framhärdar i förslaget att hyvla bort norra vallen till BUP-området med dess trädridå. Den fria rymd som den triangelformade gräsmatten mellan regnbågskvarteret och BUPområdet skapar är värdefull. Flera träd i vallen är höga. För de boende i husen närmast vallen skulle den framlagda planens förslag att riva vallen och schakta bort träden innebära en stor förlust och ett grovt ingrepp i deras omedelbara närmiljö. Det trånga utrymme som föreslås mellan BUP-området och regnbågskvarteret kan inte planteras med träd. En viktig naturlig lekplats för barnen förstörs. Att bevara vallen och träden ger en estetiskt tilltalande naturlig parkridå också för de hundratals boende i Klostergården som har utsikt ner över området. Bevarande ökar dessutom värdet för dem som kommer att flytta in i det nya området söder om vallen och ger dem sol, skydd för vind och en identitetsskapande avrundning norrut. För de många promenerande lundaborna i Lunds enda nära naturområde är det viktigt att upplevelsen inte störs av ett påträngande bostadsområde. Detta blir än mer viktigt när Höje å-projektet genomförs och antalet besökande ökar.

    Detta är Byalagets huvudinvändning mot planen. Vi vill samtidigt upprepa det vi  påpekade i vårt förra yttrande, nämligen att vi önskar att bebyggelsen begränsas till området innanför vallarna och att höjden på byggnaderna minskas. Detta blir desto viktigare när det nya vandringsstråket längs ån förverkligas.

 

Lund den 31 maj 2006

 

Gunnar Stensson

sekreterare i Klostergårdens Byalag

046-133171     Mailadress: gstensson@hotmail.com


Åter till debattsidan.