KALLELSE TILL MÖTE MED KLOSTERGÅRDENS BYALAG

Måndagen den 19 maj 2003 i Helgeandsgårdens bibliotek

 

Dagordningsförslag:

 

1.      Mötet öppnas. Protokollet justeras. Dagordningen fastställs

2.      Rapport från valborgsmässofirandet

3.      Beslutet om nedläggning av Svensk kassaservice på Klostergården 2004.

4.      Augustifesten

5.      Bidragen från hyresgäst- och bostadsrättsföreningarna

6.      Övriga ärenden. Mötets avslutande.

 

Protokoll från möte med Klostergårdens byalag den 14 april 2003

 

Närvarande: Sonja Ekman, Sunnanväg 14 L, Gunvor Petersson-Rantzer, Nordanväg 11,

35 8753, Ingrid Petersson, Tordönsväg 4 L, Hilding Johnsson Tordönsväg 4 L, Marie Hegnelius, Vårvädersv 4 G, 14 51 09, Ingar Kerstensson, S:t Lars väg 24, 13 69 43, Ulla Nilsson, Lhg Glaciären, Östanväg 6, 12 06 76, Margareta Siewert, Lhg Glaciären, Östanväg 12, 13 70 67, Olle Ekstrand, Sunnanväg 205, 14 15 44, May Nilsson LH Solskenet, Blidvädersvägen 6, 12 66 21, Anders Wester, Gråvädersv. 4G, 14 86 03, Bjarne Gråvädersvägen 4J, 070-31 76 319, Magdalena Hallonsten, Tordönsvägen 4A, 14 47 68, Einar Hulting, Virvelvindsvägen, 4 I, 211 06 13, Per A Bengtsson, Sunnanväg 10B, 12 99 19,

Gunnar Stensson, vårvädersvägen 4G, 13 31 71.

 

1.      Mötet öppnades. Till mötesordförande utsågs Gunnar Stensson. Föregående protokoll justerades, sedan ett par namn tillagts. På förslag av Bjarne ändrades ordningen mellan punkterna 2 och 3. Magdalena Hallonsten yrkade att en punkt om bankomat i Klostergården skulle införas under övrigt. Olle Ekstrand förslog att byggnadsnämndens förslag angående parkeringsplatser i det planerade parkeringshuset söder om S:t Lars skulle diskuteras under punkten om kartorna. Margareta Siewert yrkade att en punkt om trafiksituationen vid Östanväg skulle införas under övrigt. Einar Hulting avsåg att rapportera om utsläppen från Åkerlund och Rausing.

2.      Valborgsmässofirandet. Gunnar Stensson meddelade att samling som vanligt skulle ske i S:t Larsparken vid Höje å klockan 20,  att affischer med kopior av Göte Berglunds teckning sätts upp, att tidningarna meddelats, att Lunds allmänna sångförening och Röda Kapellet lovat medverka, att Lunds Kultur och Fritidsnämnd beviljat 2 500 kronor i honorar till sångarna, att Lundabygdens ABF ställde upp som medarrangör och utlovat 500 kronor i bidrag och att han själv skulle hålla vårtalet. På förslag av Bjarne föreslogs att alla som kunde skulle samlas vid Byggleken söndagen den 27 april klockan 13 för att köra ner bränsle till brasan. Den 30 maj klockan 18 samling i S:t Larsparken för att förbereda arrangemanget.

3.      Till studierna av stadsbyggnadskontorets kartor hade endast två personer infunnit sig. Olle Ekstrand påpekade en oklarhet i beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen om parkeringshuset söder om S:t Larsparken. Man avsåg att bygga ännu ett plan där, och det var oklart huruvida detta innebar att antalet parkeringsplatser skulle ökas med ytterligare 30. Olle menade att detta i så fall sände fel signaler beträffande begränsningen av biltrafiken till området. Gunnar Stensson åtog sig att kontakta någon i Byggnadsnämnden.

4.      Augustifesten. Det tidigare beslutade datumet, söndagen den 31 augusti, står fast. Flera traditionella arrangemang återkommer som hästarna, tipspromenaden, solidaritetsstånden längs vägen till centrum, bilpoolen, Röda Kapellet, eventuellt en kör. Programmet inleds klockan 11 med gudstjänst och kyrkkaffe. Klockan 13 börjar aktiviteterna på Klostergårdsfältet.

      Butikerna i Klostergården är välkomna att medverka.

      Hyresgäst- och    bostadsrättsföreningar är också välkomna med förslag.

      Planeringen av festen fortsätter vid Byalagets möte den 19 maj. 

5.      Övrigt.

a)      Magdalena Hallonsten yrkade att Byalaget skulle verka för att enb bankomat placeras i Klostergårdens centrum. Efter diskussion beslöts att Magdalena skulle inleda med en namninsamling i samband med valborgsfirandet.

b)      Margareta Siewert meddelade att Tekniska förvaltningen avslagit begäran från hyresgästföreningen Glaciären att den skulle stoppa genomfartstrafiken på Östanväg, åtgärda parkeringsbestämmelserna på gatan och åtgärda den olagliga biltrafiken inne i Klostergårdsområdet. Ett överklagande av Tekniska förvaltningens beslut måste snarast skickas in till länsstyrelsen. Hon föreslog att Byalaget skulle stödja överklagandet. Efter diskussion beslöts att Gunnar Stensson i samråd med representanterna för Glaciären skulle utarbeta ett överklagande.

c)      Einar Hulting rapporterade att han kontaktat Åkerlund och Rausing om utsläppen. Utsläppen har minskat drastiskt. En officiell rapport till kommunen från företaget visar detta. Det beslöts att Einar Hulting ska arkivera rapporten och fortsätta att bevaka utsläppssituationen och kontakten med Åkerlund och Rausing.

6.      Gunnar Stensson avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

        Gunnar Stensson, sekreterare                          Marie Hegnelius, justerare