Byalagsmöte

 

Måndagen den 20 oktober klockan 1900

i

Helgeands-gårdens

bibliotek

 

 

På dagordningen:

Årsmötesförhandlingar

3g-antennerna

Klostergårdens idrotts-plats

 

Kallelse till Byalagsmöte måndagen den 20 oktober 2003 klockan 19 i Helgeandsgårdens bibliotek

 

Dagordning:

 

1.      Mötet öppnas.

2.      Protokollet från föregående möte godkänns.

3.      Dagordningen. Eventuella tillägg.

4.      Årsmötes förhandlingar. A) Verksamhetsberättelse. B) Ekonomisk berättelse. C) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. D) Verksamhetsplan. E) Val av ny styrelse. F) Rätten att teckna föreningens firma.

5.      3G-antennerna. Vad har gjorts sedan förra mötet? Hur ska vi fortsätta?

6.      Klostergårdens idrottsplats. Ishallen och fotbollsplanen.

7.      Övrigt

8.      Nästa möte 24 november

9.      Mötet avslutas

 

Protokoll från extramötet torsdagen den 9 oktober

Närvarande: Heinz Bessman, 303567, Inger Bessman, 303567, Margareta Siewert, 137067, Liselote Rosgard, Barbara Komnik Brolinson, 157051, Lennart Ljunggren, 134506, Ulla Dahlström, 136175, Lars Tedenbrant, 323345, Gunilla Knutsdotter, 159412, Lennart Greiff, 159412, Evert Hallström, 2115470, Märtha Frisk, 2113259, Sven Melchert, 149260, Viola Lyngsjö, 129599, Sonja Kellerman, 129584, Ingrid Petersson, 2118457, Olle Ekstrand, 146544, Einar Hulting, 2110613, Karin Frederich, 732673, Lennart Bogman, 152306, Ingar Kerstensson, 136943, Brita och Lennart Pehrman, 127752, Gunvor Petersson – Rantzer, 358753, Marie Hegnelius, 145109, Gunnar Stensson, 133171.

 

 

Debatten om 3G-masterna inleddes omedelbart.

Debattinnehållet, frågorna och besluten framgår av nedanstående referat.

 

1.      Kommunens policy. Utbyggnaden av tredje generationens mobilnät pågår för fullt. 30 000 nya sändare ska placeras ut. Kommunens policy för ärenden om teleantenner handlar främst om bevarande av miljön, men där påpekas också att “antenner inte på nära håll ska riktas mot fönster i bostäder eller daghem”. Fastighetsägaren måste lämna tillstånd för uppsättning av antenn. Byggnadsnämnden beslutar om bygglov. Beslutet har delegerats till stadsarkitekten.

 

2.      3G-antenner i Klostergården. Frågor. Inom en nära framtid kommer 3G-sändare att monteras på Vårvädersvägen och Östanväg i Klostergården. När de boende fick kännedom om detta, ställde de en rad oroade frågor. Vem har bestämt att 3G-sändarna ska sättas upp i vårt bostadsområde? När ska de sättas upp? Har vi något inflytande över beslutet? Är strålningen från sändarna farlig?

 

3.      3G-strålning och annan strålning. Frågor. Många hade kommit för att diskutera frågorna. Skilda åsikter var företrädda, men alla närvarande kände stark oro. I diskussionen konstaterades, att vi utsätts för allt större mängder av strålning från olika källor som tv-apparater, datorer, mikrovågsugnar och mobiltelefoner.Vad skiljer strålningen från 3G-sändarna från denna strålning? Är 3G-strålningen farligare än  annan strålning?

 

4.      Staten och kapitalet. Nej, säger Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och hänvisar till riktvärden. Nej,  säger också företrädarna för de starka ekonomiska intressen som står bakom utbyggnaden.

 

5.      Rapport om strålningsskador. Men svenska massmedia rapporterade för någon vecka sedan om en studie från det holländska institutet TNO som visar att människor som utsätts för 3G-strålningen upplever en försämrad mental kapacitet. Forskaren Olle Johansson på Karolinska institutet hävdar att det finns många vetenskapliga rapporter som visar på skador av mobiltelefoni, både beteendestörningar och cancer.Svenska Socialstyrelsen oroas och ska snarast granska studien. Barbro Engman, förbundsordförande i hyresgästföreningen, kräver ytterligare studier. I Malmö krävs att kommunen redovisar, hur 3G-utbyggnaden i Malmö ska ske.

 

6.      Beslut. Efter denna korta probleminventering beslöt Byalagsmötet

·         att i en skrivelse kräva, att Lunds kommun tillämpar försiktighetsprincipen och stoppar utbyggnaden av 3G-nätet tills skaderisken är klarlagd; och

·         att begära, att kommunen redovisar hur utbyggnaden av nätet i kommunen är planerad.

 

Byalagets styrelse fick dessutom i uppdrag

·         att söka kontakt med andra organisationer och forskare som oroas av 3G-utbyggnaden och

·         att arrangera ett informationsmöte med  oberoende experter om eventuella skaderisker.

 

När dessa beslut fattats, avslutades extramötet om 3G-antennerna


 

 

Kort referat från det offentliga mötet om Klostergårdens idrottsplats med Kultur- och Fritidsnämndens vice ordförande Göran Fries.

Mötet hade kallats till tisdagen den 14 februari. Ganska få mötte upp.

   Göran Fries berättade att Kommunstyrelsen skulle fatta beslut i frågan redan samma vecka. Ombyggnaden av idrottsplatsen var inget planärende eftersom den skedde inom idrottsplatsens område.

   Under förhandlingarna hade det ursprungliga projektet delats upp. De aktuella förhandlingarna gällde endast ishall och fotbollsplan. Utbyggnaden med spa-hotell mm hade skjutits på framtiden.

Ishallen skulle ge två isar, vardera motsvarande en ishockeyrink. Den ena av dem skulle också fungera som evenemangsdhall med 4500 platser. Isen skulle vara mycket tunn, kanske ett par cm och lätt kunna smältas. Den nuvarande ishallen skulle rivas. Den är både för liten och av dålig kvalitet. Den nya ishallen uppförs i idrottshallens nordvästra hörn. Trycket från allmänheten är stort. Kommunen kommer att köpa 90 timmar på isen under vinterhalvåret, vilket är mer än nu. Anläggningen skulle kunna vara klar 1995.

Fotbollsplanen skulle byggas omedelbart söder om ishallen. Under gräsplanen skulle en stor cementplatta placeras. Den skulle vara uppvärmd, så att gräs kunde växa på planen året runt.

Planen skulle utgöra en sorts referensplan inför bolagets anbud att bygga en ny fotbollsplan på Wembley i London.

Den nya planen får inga läktare varför matcherna inför publik även i fortsättningen kommer att spelas på den gamla planen.

Kostnaderna för det hela har sänkts. Om man håller dem är avtalet acceptabelt. Den risk Göran Fries såg, var att det norska bolaget av någon anledning, t ex konkurs, skulle kunna tvingas bryta avtalet, vilket skulle leda till kostnader för kommunen.  Byalaget skickade med Göran Fries kravet, att cykelvägen längs järnvägen som förbinder stadsparken med Källbybadet och naturområdet vid Höje å skulle bevaras. Göran Fries lovade att ta upp det, och var övertygad om att det skulle gå igenom.

   Som alla vet undertecknades avtalet fredagen den 17 oktober.

Gunnar Stensson, sekreterare                             Marie Hegnelius, justerare


 

 

Verksamhetsberättelse för år 2002 – 2003

Under det år som förflutit sedan det senaste årsmötet har Klostergårdens Byalag medverkat i Fritidsgårdens julmarknad, samt genomfört det traditionella offentliga festerna.

   Trots ett ihållande, häftigt regn var anslutningen till valborgsmässofirandet i St Lars-parken god. Bålet brann snabbt och hett. Lunds Allmänna sångförening sjöng de traditionella vårsångerna. Gunnar Stensson höll ett kort vårtal om de mer än 50-åriga traditionerna kring valborgsmässofirandet i St Lars-parken.

   Augustifesten firades den 31 augusti, också den i traditionella former. Även den utsattes för ett häftigt regnande, men aktiviteterna samlades under tak i Klostergårdens centrum. I programmet medverkade Röda Kapellet och Karin Stensson och Bo Riborg. En rad andra aktiviteter genomfördes också, bland annat den sedvanliga kostnadsfria ponnyridningen för barn. Både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet gjorde reportage om evenemanget.

   Efter det förra årsmötet genomfördes ett medlemsmöte i november och under  vårmånaderna 2003 fyra medlemsmöten. Utöver planeringsarbetet för evenemangen diskuterades Mandamus byggplaner, som alltjämt ligger i Byggnadsnämnden och ej är tillgängliga, Postens eventuella indragning av kassaservicen, planerna för Klostergårdens idrottsplats och ingrepp i grönskan, bland annat genom nedsågning av avenbokshäcken framför Fritidsgården.

   Under hösten har hittills fyra medlemsmöten genomförts, inklusive detta årsmöte. Den 18 augusti förbereddes höstfesten, den 22 september skulle huvudämnet ha varit Klostergårdens idrottsplats, men information sakades. I stället kom frågan om 3G-utbyggnaden upp. Den 9 oktober genomfördes ett välbesökt extra medlemsmöte om 3G-utbyggnaden i Klostergården och idag, den 20 oktober har vi årsmöte.

   Lunds Kultur- och Fritidsnämnd har arrangerat seminarier om fritidsaktiviteter i Klostergården. På ett förberedande möte under vårterminen deltog Gunnar Stensson och Einar Hulting. Själva seminarierna genomfördes den 16, 21 och 24 september. Där deltog bland andra Bjarne Holmkvist och Margareta Siewert.

   Under det gångna året har vi haft stor nytta av samarbetet med kyrkan och Helgeandsgården som stött oss genom att upplåta lokaler för våra möten och tillgång till kopiering, samt genom deltagande i mötesverksamheten och arbetet med Augustifesten

   Den som vill läsa mer om aktiviteterna hänvisas till Byalagets protokoll i biblioteket.

 

Verksamhetsplan.

Under det kommande året planerar vi att medverka vid Fritidsgårdens julbasar. Vi arrangerar också det traditionella valborgsmässo- och augustifestfirandet.

   Vi fortsätter att engagera Byalaget i debatten om 3G-strålningen och anstränger oss att få till stånd det offentliga möte, som beslöts vid Byalagsmötet den 9 oktober.

   Vi bevakar att cykelvägen längs järnvägen ner till Källbybadet och naturområdet vid Höje å bevaras vid ombyggnaden av Klostergårdens idrottsplats.

   Vi eftersträvar snabb handlingsberedskap när Mandamus planer på utbyggnad i Klostergården aktualiseras.

   Vi har också beredskap inför Realias utbyggnad av området kring gamla Barnpsyk i St Lars-området. Utbyggnaden är godkänd sedan flera år, men det är viktigt att bevaka hur den planeras och genomförs.