Välkomna till möte med Klostergårdens Byalag  måndagen den 24 november klockan 19 i Helgeandsgårdens bibliotek

 

Lars Olsson, ordförande i Lundafastigheter, talar om 3G-master i Lund

 

Dagordning:

1.      Mötet öppnas. Protokollet justeras. Dagordningen godkänns med eventuella tillägg.

1.      Bordlagd punkt: ekonomisk redovisning.

2.      Lars Olsson redogör för de åtgärder som styrelsen för Lundafastigheter gjort i frågan om 3G-master.

3.      Diskussion och frågor. Plan för det fortsatta arbetet med 3G-frågan

4.      Medverkan i kyrkans utskick till nyinflyttade

5.      Fritidsgårdens julmarknad.

6.      Övriga frågor

7.      Mötet avslutas.

 

Protokoll från byalagsmötet den 20 oktober

 

Närvarande: Anders Wester, 046-148603, Ingar Kerstensson, 046-176943, Gunilla Kjellman, 046-136893, otydbar, 046-129919, Olle Ekstrand, 046-146544, Marie Hegnelius, 046-145109, Ago Öberg, 046-396271, Gunvor Petersson-Rantzer, 046-358753, Sigvard Härnring, 046-305818, Lena Santacreuz, 046, 2600004, Einar Hulting, 046-2110613, Eric Andersson, 046-122446, May Nilsson, 046-126621

 

Skulptur av Carl Fredrik Reuterswärd på piazzan utanför Helgeandskyrkan

Innan mötesförhandlingarna inleddes presenterade Sigvard Härning kyrkans beslut att på piazzan utanför kyrkan resa en staty, skapad av konstnären och poeten Carl Fredrik Reuterswärd, känd bland annat för den knutna revolvern utanför FN-byggnaden i New York.

  Helgeandskyrkans arkitekt Sten Samuelsson har tillsammans med konstnären utsett den exakta platsen för statyn, som ska kallas Bön. Det blir en tre meter hög skulptur, utförd i svart granit (diabas). Den symboliska skulpturen kommer att ge liv och nya dimensioner åt piazzans tegelröda yta.

 

1.      Mötet öppnades. Protokollet från föregående möte godkändes.

 

2.      Inga övriga frågor föreslogs.

 

3.      Årsmötesförhandlingarna genomfördes.

·         Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

·         Den ekonomiska berättelsen bordlades till nästa möte.

·         Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

·         En ny verksamhetsplan antogs.

·         Ny styrelse valdes: ordförande Lotte Möller, vice ordförande Einar och Inger Hulting, kassör Anders Wester, sekreterare Gunnar Stensson och kommunikationsansvarig Marie Hegnelius.

·         Att var för sig teckna föreningens firma valdes Lotte Möller och Anders Wester

·         Årsmötesförhandlingarna avslutades.

 

4.   3G-masterna. Gunnar Stensson redogjorde för vad som gjorts hittills. En skrivelse från

      Byalaget har skickats till Kommunstyrelsen, Stadsarkitektkontoret och de politiska

      partierna. Den har formellt besvarats av Kommunstyrelsen. Insändare har publicerats i  

      Skånska Dagbladet och Sydsvenskan.

      Marie Hegnelius presenterade viktigt material som hon skaffat från Miljöcentrum

      och flera strålningsforskare. Beslöts att fortsätta försöken att finna föreläsare. Byalaget

      har för närvarande möjlighet att satsa upp till 2000 kronor på projektet.

 

5.   Kommunens avtal med Klosterkällan den 17 oktober om en ishall och en fotbollsplan på

      Klostergårdens idrottsplats redovisades. Stråket från stadsparken längs järnvägen ner till  

      Källbybadet kommer att bevaras. Förslaget att sätta upp den skriftliga redovisningen

      från mötet med Göran Fries antogs.

 

1.      Nästa möte äger rum den 20 oktober i Helgeandsgårdens bibliotek.

 

1.      Mötet avslutades.

 

 

 

Gunnar Stensson, sekreterare                     Marie Hegnelius, justerare

 

 

Bilagor: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.


PROTOKOLL FRÅN BYALAGSMÖTE DEN 24 NOVEMBER 2003

 

Närvarande: Ulla Dahlström, Blidvädersvägen 6c, 222 28, Lars A Ohlsson, Flygelvägen, 22472, Märtha Frisk, Tordönsvägen 4C, 211 32 59, Ingrid Peterson, Tordönsvägen 4L, 211 8457, Gunvor Petersson Rantzer, Helgeandskyrkan, 358753, Inger Hulting, Virvelvindsvägen 4i, 211 06 13, Marie Hegnelius, Vårvädersvägen 4G, 145109, Lotte Persson, Sunnanväg 14K, 128589, Gunnar Stensson, 133171.

 

1.      Mötet öppnades, protokollet justerades och dagordningen godkändes.

 

2.      Kassören, Anders Wester, presenterade Byalagets ekonomiska redovisning, som godkändes.

 

3.      Mötets huvudpunkt var ordföranden för Lundafastigheter Lars Ohlsons föreläsning om aktioner och skrivelser till Lunds kommun om 3G-master. Han berättade vad Antenngruppen på Östra Torn, Barn- och skolnämnd söder och Vänsterpartiet gjort för skrivelser och aktioner under sommaren 2003. Aktiviteten  ledde till att Byggnadsnämnden i Lunds kommun i mars antog en policy för 3G-master. Lars Ohlsson menade dock, att denna policy var otillräcklig eftersom den inte bromsar utbyggnaden utan bara beskriver hur bygglov söks för antenner och master. En ny och tydligare kommunal policy är nödvändig.

   Det var en broschyr med denna policy som också sändes till Byalaget som svar på  vår skrivelse till kommunstyrelse och byggnadsnämnd i september 2003.

   Aktiviteten mot 3G-utbyggnaden fortsatte med insändare och möten under hösten 2003

   Efter Lars Ohlssons intressanta föreläsning följde en intensiv debatt om 3G-master och annan strålning. Den allmänna debatten i lokala media fortsatte och intensifierades under hela 2003.

   Resultatet hittils har blivit att Lunds kommunstyrelse vid sitt  möte torsdagen den 15 januari   beslöt att en ny hårdare 3G-policy för Lund ska utarbetas. Det innebär att opinionsarbetet under hösten, där Byalagets skrivelser var viktiga inslag, har lett till effekter på kommunens högsta politiska nivå. Det blir nu viktigt att följa upp den nya policy som ska utarbetas.

      På riksplanet har Strålskyddsinstitutet inlett ny forskning om strålningens effekter

      efter de många opinionsyttringarna i hela landet

Mötet beslöt, att Byalaget skulle söka kontakt med andra grupper som arbetar med

3g-riskerna för att bredda verksamheten.

 

4.      Mötet avslutades.

 

 

 

Gunnar Stensson                                          Marie Hegnelius

Sekreterare                                                   Justerare