Protokoll från möte med Klostergårdens byalag måndagen den 15 mars 2004

 

Närvarande: Bertil och Katarina Runow, Sunnanväg 18P, tel 2110430, Jan Engvald, Nordanväg 10, 0702-73707, Olle Ekstrand, 046-146544, Inrid Peterson, Tordönsvägen 4L, 2118457, Lotte Persson, Sunnanväg 14K, 046-128589, Magdalena Hallonsten, Tordönsvägen 4A, 144768, Ingar Kerstensson, S:t Lars väg 24, 136943, Lennart Ljunggren, Sunnanväg 18K,134506, Gunnar Stensson, Vårvädersvägen 4G, 133171, Anders Wester, Gråvädersvägen 4G, 046-148603.

 

1.      Mötet öppnades och föregående mötes protokoll godkändes.

2.      Rapporterades om den information som givits de nyinflyttade vid den sammankomst som kyrkan arrangerat den 1 mars. Att märka var att Akelius representant förklarade att ingen utbyggnad i centrum var aktuell för närvarande.

3.      Beslöts att bjuda Gustaf Arfwidsson till nästa möte för att berätta om Sankt Lars och om hur man firade valborg förr.

4.      Beslöts att ändra datum för nästa möte från den 19 till 26 april.

5.      Rapport om att Realias utbyggnad på Ungdomspsyks område sannolikt skjuts på framtiden.

6.      En fördelning av marken i Sankt Larsparken mellan Realia och kommunen har gjorts, men överenskommelsen är inte undertecknad. Kommunens del är området på bägge sidor ån samt bokskogen längs Malmövägen.

7.      Frågan om kommunens skötsel av träd och växter i Klostergården diskuterades livligt. Missnöje uttrycktes med att raden av lindar längs Västanväg beskurits så hårt, liksom flera av pilarna längs Sunnanväg. Anders Wester framhöll att anslaget till skötsel halverats från tio till fem miljoner kronor, och att detta lett till att man nu bara beskar träden vart tredje år i stället för som tidigare vartannat. Anders Wester har samtalat med det ansvariga kommunalrådet Rolf Englesson, mp. Lennart Ljunggren påpekade att det är nödvändigt att beskära träd, ibland byta träd och häckar och beskrev det arbete som genomförts på Vårvädersvägen, som uppskattas av de boende. Byalaget beslöt kräva att anslaget till skötsel av parker och träd återförs till sin gamla nivå. (Ulf Nymark, v, kommer att driva detta krav i samband med budgetförhandlingarna). Gunnar Stensson redogjorde för samtal med Hans de Maré. Paul-Eric Jönsson, Lena Ingvad och Anders Åberg på Tekniska förvaltningen. De två sistnämnda är nu helt upptagna av Naturbussen, som erbjuder gratis turer ut i Lunds omgivningar i samband med helgerna.

8.      Dagcentralutredningen diskuterades också. Senare har de Klostergårdsbor som anlitar dagcentralen inlämnat en skrivelse till Kommunstyrelsen för att få behålla lokalen på Vårvädersvägen med samma resurser som nu. Deras aktion beskrevs i Skånska Dagbladet.

9.      Övrigt. Påmindes om Gunnar Stenssons föreläsning om Klostergårdens historia i församlingshemmet den 30 mars. (Uppslutningen kring mötet blev god).

10.  Mötet avslutades.

 

Gunnar Stensson, sekreterare                            Marie Hegnelius, justerare