Alla Klostergårdsbor hälsas välkomna till möte med Klostergårdens byalag i Helgeandsgården, biblioteket måndagen den 20 september klockan 19

 

Kvarvarande vinster från Augustifestens tipspromenad kommer att kunna uthämtas samma dag klockan 1845, omedelbart före mötet.

 

Ett stort tack till Klostergårdens Fritidsgård, församling, bibliotek, skola, Klostergårdens konditori, Klostergårdens pizzeria,  Klosterblomman, Konsum, Netto, Bilpoolen, FN-förbundet, Klotet, Charlotte och kommunens mobilitetskontor som på olika sätt bidragit till Klostergårdens Augustifest!

 

Dagordning för mötet måndagen den 20 september.

 

1.      Mötet öppnas. Dagordning för dagens möte  och protokoll från föregående möte godkänns.

2.      Utvärdering av Augustifesten. Här följer ett diskussionsunderlag, byggt på synpunkter från besökare och medverkande. I planeringen inför årets fest samrådde vi med företrädare för fritidsgården, Helgeands församling, biblioteket och Klostergårdsskolan. Vi vill att festen ska vara ett gemensamt arrangemang för alla som är verksamma i Klostergården och inte bara för Byalaget. Vi beslöt att scenframträdanden och musikinslag skulle ske på Klostergårdsskolans nya fina scen. Vi fick god förhandspublicitet genom en artikel i Skånska Dagbladet den 23 augusti. Notisen i Sydsvenskan under rubriken Det händer var fyllig. Sydsvenskan publicerade efter festen ett bra reportage om festen måndagen den 30augusti. Helgeandskyrkan var fullsatt klockan 11 och många satt också och drack kyrkkaffe och lyssnade på lyrik efteråt. Bibliotekets program med öppethållande, boklotteri, kaffe och framför allt clownen Jumping Joes framträdande för barnen klockan 15 var en stor succé. På Klostergårdsskolans scen framträdde ABF-kören Sjung ut! för en relativt stor publik klockan 13. Mobilitetskontoret hade en stor utställning som många tog del av. De tre dansöserna som framträdde med orientalisk dans gjorde succé. En representant för Bilpoolen redogjorde för verksamheten och visade upp en av bilarna. Eftersom clownen Jumping Joe hade så stor och glad publik på biblioteket blev skolgården relativt tom efter klockan 15. Röda Kapellet hade tyvärr inte möjlighet att komma förrän klockan 16 och fick spela för en ganska få åhörare. Antalet barn som deltog i ponnyridningen minskade också. Charlotte hade framgång med sin försäljning av grillat. De övriga stånden (Klotet, FN-föreningen, solidaritetsaktionen för Cong, församlingens utdelning av flygblad och fritidsgårdens försäljning av bullar och kaffe) upplevde att det tidvis var ganska glest med besökare på skolgården. Man kan dra några slutsatser: A) Samrådet var bra och kan utvecklas vidare. Flera aktiviteter var framgångsrika och nådde stor publik. B) Många upplevde att skolgården låg för avsides och att vi tappade kontakt med människor som fanns i Klostergårdens centrum. C) Ponnyridningen borde tillbaka närmare centrum. D) Det är svårt att hålla samman ett så stort arrangemang med Byalagets små resurser. Fler personer och organisationer måste aktiveras

3.      Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun. Vad vill Byalaget? Tisdagen den 31 augusti genomfördes ett samrådsförfarande med Tekniska nämnden och parkförvaltningen i Fritidsgården. Den del av planen som rör oss handlar om stadsparken, det gröna stråket längs järnvägen och Sankt Larsparken. A) Vi borde åter framhålla betydelsen av det gröna stråket med tanke på det hot som den eventuella exploateringen av idrottsplatsen utgör. B) Sankt Lars-området har sålts vidare till en ny ägare vilket innebär att avgränsningen mellan den privata marken och kommunens mark måste göras om. Frågan om danspaviljongen och strandskyddet vid Höje å måste också avgöras i detta sammanhang. C) Höje ås natur- och kulturstig borde utvecklas vidare genom en bro för att Flackarps gamla kyrkogård ska bli tillgänglig för klostergårdsborna. Bland annat dessa synpunkter borde finnas med i Byalagets remissvar.

4.      Samrådsdiskussionen i Fritidsgården den 31 augusti kom till stor del att inrikta sig på skötseln av Klostergårdsområdet i stället för att fokusera på grönstrukturplanen. Starkt missnöje med underhållet kom till uttryck. De flesta som yttrade sig ville framför allt glesa ut trädbeståndet vid husen. Bland annat framfördes åsikten att bostadsrättsföreningarna borde överta skötseln av marken närmast bostäderna från kommunen. Man ville också ha bättre belysning och beskärning av buskarna. Stadsträdgårdsmästare Lars Jacobsson var medveten om att skötseln av Klostergårdsområdet är eftersatt, av ekonomiska skäl men också därför att man i skötselplanen prioriterar ett område i taget. Det är nu snart Klostergårdens tur, förklarade han. Vi måste försöka resonera oss fram till en gemensam ståndpunkt. Alla är överens om skötseln är eftersatt. Men när det gäller åtgärder är meningarna delade. Somliga vill röja hårt medan andra strävar efter att bevara mesta så mycket som möjligt av det gröna. Här krävs en måttfull demokratisk diskussion, präglad av ömsesidig respekt. Det gäller stora värden.

5.      Nästa möte med Byalaget äger rum måndagen den 25 oktober. Till dess måste  årsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till styrelse presenteras. Den nuvarande styrelse består av Lotte Persson, ordförande, Einar Hulting, vice ordförande, Anders Wester, kassör och Gunnar Stensson, sekreterare. Vi måste också utarbeta en verksamhetsplan för det kommande året.

6.      Övrigt.

7.      Mötet avslutas.

 

Protokoll från Byalagsmötet den 16 augusti 2004.

 

Närvarande: Lotte Persson, ElisabetHansson, Marie Hegnelius, Eva Fridlund och Gunnar Stensson.

 

1.      Mötet öppnades, dagordning och protokoll godkändes.

2.      Informerades om att kommunen skall hålla samråd om det nya grönstruktur- och samrådsförslaget tisdagen den 31 augusti klokan 19 i Fritidsgården. Diskuterades möjligheten att eventuellt vid ett senare tillfälle ha en träff med kommunens ansvariga för skötseln av träd, buskar och gräs i Klostergården.

3.      Genomgång av planering och program inför Augustifesten. Fördelning av ansvaret.

4.      Byalagets ordinarie möten under hösten fastställdes: måndagen den 20 september, måndagen den 25 oktober och måndagen den 22 november.

5.      Inga övriga frågor behandlades. Mötet avslutades.

 

 

Gunnar Stensson, 133171, sekreterare        Marie Hegnelius, justerare