Alla Klostergårdsbor hälsas välkomna till möte med Klostergårdens Byalag i Helgeandsgården, biblioteket måndagen den 25 oktober klockan 19

 

Dagordning:

1.      Mötet öppnas. Dagordning för dagens möte och protokoll från föregående möte godkänns.

2.      Årsmötesförhandlingar. Godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan. Val av ny styrelse.

3.      Byalagets svar på remissen om Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram diskuteras och beslutas.

4.      Hur ska vi försvara Klostergårdens bibliotek som åter ifrågasatts av kommunens bibliotekschef?

5.      Akelius utbyggnadsplaner. Kort uppföljning.

6.      Nästa möte måndagen den 22 november.

7.      Övrigt.

8.      Mötet avslutas.

 

Protokoll från byalagsmötet den 20 september.

Närvarande: Märtha Frisk, Ingrid Petersson, Anders Wester, Lotte Persson, Ulf Bengtsson, Aldo Fasiol, Einar Hulting, Elisabet Hansson, Olle Ekstrand, Colette Benyamine och Gunnar Stensson.

 

1.      Mötet öppnades. Dagordningen godkändes.

2.      Utvärderingen som ingick i kallelsen till mötet godkändes.

3.      Förslaget till punkter att ingå i Byalagets remissvar till Tekniska förvaltningen på Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun godkändes.

4.      Redovisningen av diskussionen vid kommunens samråd om Grönstruktur- och naturvårdsplanen i det förra utskicket föranledde en kort, livlig diskussion där nödvändigheten att värna det gröna starkt underströks.

5.      Beslöts att uppdra åt styrelsen att göra förslag till verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och ledamöter i ny styrelse.

6.      AKELIUS FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD AV KLOSTERGÅRDEN

Akelius representant Ola Svensson, projektledaren Alf Andersson och arkitekten     Jan redogjorde för ett förslag till utbyggnad av Klostergårdens centrumdel. Först en bakgrund. Som alla minns föreslog Mandamus för några år sedan en utbyggnad av området. Där skulle byggas sex åttavåningars höghus, ett extra våningsplan på Klostergårdens centrum och flera hus ovanpå. Förslaget drogs tillbaka efter kritik från Helgeandskyrkans arkitekt Sten Jakobsson, Klostergårdens byalag med flera. Hösten 2003 genomförde kommunen ett samråd med representanter för de boende om hur Klostergården skulle kunna utvecklas. Flera medlemmar i Byalaget deltog. Bland annat framfördes förslag om att bygga ett allaktivitetshus väster om centrum för boende i alla åldrar i stället för nuvarande Fritidsgård, som huvudsakligen vänder sig till barn och ungdom.

Det nya utbyggnadsförslaget utgår från den kritik och de synpunkter som tidigare     framkommit.

Sex nya hus ska byggas, dels på parkeringsplatsen öster om Helgeandsgården och dels i stället för Fritidsgården, som ska rivas.Tre hus ska ligga bredvid varandra med gavlarna mot Nordanväg. Tre  byggs innanför dem, så att det blir tre korta husrader med två hus i vardera. Avståndet mellan raderna blir 30 meter. Det blir 400 lägenheter, varav 200 studentlägenheter och 200 hyreslägenheter. Det högsta huset får sex våningar, de övriga blir lägre. Ett problem blir parkeringsplatserna. Enligt kommunens norm måste totalt 150 byggas, 50 för studentlägenheterna och 100 för hyreslägenheterna. Det vore önskvärt om parkeringsplatserna kunde placeras i området vid bensinmacken öster om Västanväg för att skona avenboksdungen vid Byggleken och annan grönska.

Klostergårdens centrum byggs om. Det nedsänkta plan där varubilarna till Konsum    och Netto kör ner byggs om till ett täckt garage. Ovanpå garaget byggs en saluhall med en entré från norr och en från söder. I anslutning till saluhallen byggs nya lokaler för Klostergårdens pizzeria och konditori och Klosterblomman.

Byggnaden där pizzerian, konditoriet och Klosterblomman nu finns breddas åt väster, mot den runda dammen. Där ska den nya fritidsgården/allaktivitetshuset ligga. Också Byggleken flyttas dit. Fritidsverksamhet och Bygglek kommer då närmare skola och bibliotek.

Förslaget kommer efter behandling i Byggnadsnämnden att presenteras i ett  samråd, där alla får ge sin mening till känna. En detaljplan utarbetas och till sist fattar kommunfullmäktige sitt beslut.

Varje förslag till ombyggnad och nybyggnad har problematiska inslag. Somliga intressen gynnas, andra skadas. Den nya fritidsgården/allaktivitetshuset måste byggas innan den nuvarande Fritidsgården rivs, så att verksamheten inte tvingas till avbrott, med de sociala problem som i så fall kan uppstå. Ombyggnaden av centrum kan leda till hyreshöjningar som butikerna får svårt att bära. Befolkningsunderlaget för skola, butiker och annan service är för litet idag. Genom nya bostäder ökar antalet boende. Samtidigt måste Klostergårdens grönområden och helhetsbild värnas.  Allt detta och mer måste ingå i en helhetsbedömning

 

 

Gunnar Stensson, sekreterare.


Styrelsens verksamhetsberättelse.

Under året var Lotte Persson ordförande, Einar och Inger Hulting delade uppdraget som vice ordförande, Anders Wester var kassör och Gunnar Stensson sekreterare.

Under hösten 2003 deltog Einar Hulting och Gunnar Stensson som representanter för Byalaget i ett samråd om Klostergårdens utveckling som arrangerades av Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund några kvällar.

Frågan om 3G-master var ett viktigt tema. Vid mötet den 24 november var föreläste Lundafastigheters ordförande Lars Olsson om Antennföreningen Östra Torns kamp mot masterna och kommunens svar. Så småningom antog  kommunstyrelsen en policy som bl.a innebar att 3G-master inte skulle sättas upp på kommunens byggnader.

Genom ett missförstånd missade Byalaget sin traditionella medverkan i Fritidsgårdens julmarknad.

Den 23 februari diskuterades utbyggnadsplanerna i Klostergården och S:t Larsparken.

Den 1 mars medverkade representanter för Byalaget i församlingens information till nyinflyttade Klostergårds-bor. Vid detta tillfälle förklarade Akelius´företrädare att Akelius inte planerade att bygga för närvarande.

Den 15 mars var mötestemat kommunens skötsel av träd och buskar i Klostergården. Kritiken var hård. Parkförvaltningen har fått sitt anslag minskat.

Den 30 mars föreläste Gunnar Stensson i församlingshemmet om Klostergården.

Den 27 april berättade Gustaf Arfvidsson om Sankt Lars historia. Hans framträdande blev mycket uppskattat.

Valborgsmässofirandet den 30 april inleddes med en vårpromenad från Klostergårdens centrum till festplatsen i Sankt Lars-parken till musik av Röda Kapellet. Lunds allmänna sångförening sjöng och Karin Stensson höll vårtalet.

Den 24 maj och den 16 augusti ägnades åt förberedelser inför Augustifesten, som firades den 29 augusti. En nyhet var att samarbetet med kyrkan utvidgades till att också gälla biblioteket och skolan.

Den 20 september gjordes en utvärdering av Augustifesten. Ett förslag till synpunkter på Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun diskuterades. Ola Svensson med flera redogjorde för Akelius nya förslag till utbyggnad av Klostergården i kvarteret Nordanvinden och Klostergårdens centrum. Förslaget beskrivs i  protokollet från mötet.

 

Förslag till verksamhetsplan.

Som tidigare utdelas protokoll och kallelser till hyresgäst- och bostadsrättsföreningarna. De anslås också på anslagstavlan i centrum samt arkiveras i pärmen på biblioteket.

Ett viktigt område att bevaka de närmaste åren blir nybyggnaden i Klostergården. Det finns ett samband mellan nybyggnaden och kommunens skötsel av Klostergårdsfältet och träden längs vägarna och framför husen.

I år får vi inte missa vår medverkan i Fritidsgårdens julmarknad.

Valborgsmässofirandet och vårpromenaden med musik sker traditionsenligt. Vi aktualiserar i samband med detta Höje å natur- och kulturstig, fördelningen av parkmark mellan kommunen och ägaren till Sankt Lars samt frågan om danspaviljongens framtid.

Augustifesten blir sommarens stora uppgift. Här krävs nytänkande. På sikt kan ifrågasättas om vi har resurser att genomföra ett så stort arrangemang.