Alla välkomna till möte med Byalaget, Helgeandsgården, biblioteket, måndagen den 22 november klockan 19

             Dagordning

1.      Mötet öppnas. Föregående mötes protokoll och dagordningen för dagens möte godkänns.

2.      Byalagets medverkan vid Fritidsgården julmässa

3.      Biblioteket. Försvar för biblioteket och eventuellt en offentlig skrivelse om öppenhållandet, tillgången till datorer mm.

4.      Övriga frågor

5.      Byalagets mötestider 1995

6.      Mötet avslutas

 

Protokoll från byalagsmöte med årsmöte den 25 oktober.

Närvarande: Märtha Frisk, Cecilia Lindblom, Jan Engvald, Stig Dahlgren, Edith Svensson, Ingar Kerstensson, Einar Hulting, Inger Hulting, Elisabet Hansson, Olle Ekstrand, Gertie Andersson, Åke Sandberg,  Stefan Jenetteg, Gunnar Stensson.

 

KLOSTERGÅRDENS BYALAGS ÅRSMÖTE

1.      Mötet öppnades. Protokoll och dagordning godkändes. Till ordförande utsågs Gunnar Stensson. Att justera protokollet valdes Elisabet Hansson.

2.      Årsmötesförhandlingarna inleddes

3.      Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

4.      Styrelsens ekonomiska berättelse godkändes.

5.      Styrelsens verksamhetsplan godkändes.

6.      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7.      Följande val förrättades:

Ordförande: Einar Hulting. Vice ordförande: Lotte Persson. Kassör: Inger Hulting,

Sekreterare: Gunnar Stensson och ansvarig för kontakter med bostadsrätts- och hyresrättsföreningar m fl organisationer: Marie Hegnelius.

8.      Att var för sig teckna föreningens firma valdes Inger Hulting, 360603-4381, och Gunnar Stensson, 330428-2852

9.      Årsmötesförhandlingarna avslutades.

 

10.  Byalagets förslag till svar på remissen om Lunds kommuns grönstrukturprogram diskuterades. Byalaget beslöt föreslå: att bronsåldershögen vid Trollebergsvägen skall göras tillgänglig och förses med informationsskylt, att en enkel gångbro skall byggas över Höje å för att göra området söder om ån tillgängligt och alternativt att en gångväg anläggs söder om ån och under järnvägsbron fram till Flackarpsvägen, att avtal ska slutas mellan ägaren till Sankt Lars-parken och kommunen om fördelning av ansvaret för skötsel av parkområdet; och att något måste göras åt den förfallande danspaviljongen i Sankt Lars-parken vid Höje å, antingen restaurering eller rivning. Gunnar Stensson ska tillse att skrivelsen kommer myndigheten tillhanda.

11.  Byalaget framhöll enhälligt att Klostergårdens bibliotek måste bevaras, helst med öppethållande alla vardagar.Redovisningen av Akelius förslag till utbyggnad i Klostergården i  protokollet från mötet den 20 september diskuterades.

12.  Mötet avslutades.

                  Vid protokollet                                                   Justeras