Skrivelse antagen av Klostergårdens Byalag måndagen den 22 november 2004

 

Till Kultur- och fritidsförvaltningen,

Stadsbibliotekarie Gunilla Herdenberg och

Lunds kommuns tvärpolitiska arbetsgrupp för att främja medborgarnas och brukarnas delaktighet och demokratiska inflytade över kommunens beslut och verksamhet.

 

 

BEVARA OCH UTVECKLA BIBLIOTEKET I KLOSTERGÅRDEN

Ingen annan institution är så demokratisk som biblioteken. Alltsedan demokratin segrade i Sverige har tusentals bibliotek grundats i städer, stadsdelar, samhällen på landsorten och föreningar. Deras betydelse för bildning och kunskapsspridning har varit  minst lika stor som skolornas och högskolornas.

   Till biblioteken går vi frivilligt, på tider som vi själva väljer, för att låna böcker, läsa tidningar eller ta del av kultur, debatt och samhällsinformation. Idag är de också platser där vi har tillgång till datorer för informationssökning. Ofta går vi dit ensamma; ibland för att träffa varandra.

   Det ställs inte krav på att vi ska tillhöra en bestämd organisation, medverka i något arrangemang eller prestera något. Bibliotekens tjänster utnyttjar vi på våra egna villkor. Det kostar ingenting att besöka dem.

 

Det är viktigt att biblioteken finns nära våra bostäder så att vi kan utveckla dagliga rutiner för våra biblioteksbesök i samband med att vi handlar, reser till  eller från våra arbeten eller följer våra barn till lekis. Biblioteken är ställen där vi tar del av kommunens information om byggplaner, trafikomläggningar och förändringar i samhällsservicen. Vi får också veta vart vi ska vända oss med frågor eller krav för att påverka samhällsutvecklingen. Biblioteken ställer också lokaler till vårt förfogande för föreläsningar, författaraftnar och föreningsverksamhet.

 

Biblioteket i Klostergården

Klostergården har haft ett eget kommundelsbibliotek sedan början av 1970-talet. Det har hotats av nedläggning många gånger, första gången redan 1975. Vid varje nedläggningshot har Klostergårdsborna reagerat och krävt att få behålla sitt bibliotek. För ett par år sedan byggdes det ut.

   2003 genomförde Lunds Kultur- och fritidsförvaltning ett samråd med Klostergårdsborna om invånarnas behov och önskningar för Klostergårdens utveckling. Det önskemål som då kom i första rummet var ett fritids- och allaktivitets-hus med möjlighet till fritids- och kulturaktiviteter inte bara för barn och ungdom utan också för äldre klostergårdsbor. Huset skulle inrymma ett  välutrustat kommundels- och skolbibliotek. Förslaget var att huset skulle byggas i anslutning till skolan och Klostergårdens centrum.

   Byggbolaget Akelius presenterade vid ett Byalagsmöte den 20 september en utbyggnadsplan för Klostergårdens centrum. Ett inslag i planen var att bygga ett allaktivitetshus på den plats och med de funktioner som föreslagits vid samrådet 2003.

 

Ökad samhällsroll för biblioteken

Lunds kommun har utsett en tvärpolitisk grupp med uppgiften att undersöka möjligheterna att öka brukarnas och medborgarnas delaktighet och inflytande över kommunala beslut och verksamheter och att framlägga förslag i den riktningen.

    Mycket kan naturligtvis göras i olika sammanhang, men den tvärpolitiska gruppen har redan från början riktat blickarna mot biblioteken som naturliga demokratiska centra i stadsdelar och byar.

 

Klostergårdens bibliotek.

I Sydsvenska Dagbladet har bland andra stadsbibliotekarien under hösten diskuterat önskvärdheten att lägga ner kommundelsbibliotek för att i stället koncentrera resurserna till ett mindre antal bättre utrustade bibliotek.

   I sammanhanget nämndes möjligheten att slå samman Järnåkrabiblioteket med Klostergårdens bibliotek. Förslaget vållade naturligtvis oro i Klostergården. Vi menar att närheten till ett bibliotek är avgörande för att det ska kunna fungera. Klostergårdsbiblioteket är lätt tillgängligt i samband med ärenden till Klostergårdens centrum. Det är djupt förankrat i det allmänna medvetandet.

 

Vad vi önskar är i första hand följande:

Att Klostergårdens bibliotek även i fortsättningen ska finnas kvar på samma ställe som nu;

 

Att biblioteket hålls öppet varje vardag, så att vi får möjlighet att läsa dagstidningarna;

 

Att antalet datorer utökas. De svarar idag inte mot behovet;

 

Att lokaler ställs till förfogande för föreningsmöten och andra arrangemang på kvällstid.

 

 

På sikt hoppas vi:

Att allaktivitetshuset byggs enligt önskemålen från samrådet 2003 och de framlagda byggplanerna med ett väl utbyggt bibliotek som en central verksamhet.