Alla välkomna till Byalagsmöte på Biblioteket

måndagen den 7 mars 2005 klockan 19

Dagordning

1.      Mötet öppnas. Föregående mötes protokoll och dagordningen godkännes.

2.      Utbyggnaden av kvarteret Nordanvinden, allaktivitetshuset och Bygglekplatsen.

3.      Diskussion om att organisera en biblioteksförening. Varför behöver vi en biblioteksförening? Vilken verksamhet ska föreningen ha? Hur ska den vara organiserad? Vad ska den heta? När ska verksamheten inledas?

4.      Övriga frågor.

 

Protokoll från Byalagsmötet den 7 februari

Närvarande: Märtha Frisk, 2113259, Marie Hegnelius, 145109, Georg Fredriksson, 200627. Gerty Fredriksson, Stina Åkesson, 2118675, Rosie Jönsson, 2118675, Vesla Lyngsjö, 129599, Sonja Kellerman, 129584, Lotte D. Persson, 128589, Inger Hulting, 2110613, Bengtsson 129919, Einar Hulting, Anders Wester, 148603, Lars Lundström, 125100, Marie Anderer 122448, Jan Engvald, 0702-073707, Bjarne Holmqvist, 303709, May Nilsson, 126621, Lena Santacruz, 2600004, Ingar Kerstensson, 136943, Olle Ekstrand, 148849, Marchew Adebo, 131949, Elisabeth Hansson, 358753, Gunnar Stensson, 133171.

 

1.      Mötet öppnades. Protokoll och dagordning godkändes.

2.      Stadsbibliotekarie Gunilla Herdenbergs brev till Byalaget innehöll ingen garanti för bibliotekets fortbestånd. Byalaget beslöt att genomföra nästa möte i biblioteket och att då ta upp frågan om att bilda en stödförening för biblioteket.

3.      Einar Hulting redogjorde för utvecklingen av planeringen inför Klostergårdens utbyggnad. Det ursprungliga förslaget med sex nya hus i två rader och utbyggnad av centrum har övergivits. (Se bifogad skiss från den 18 januari 2005) I stället planeras nu fyra sexvåningshus bredvid varandra. De kommer att inkräkta på avenboksdungen och Byggleken måste flyttas. Centrum kommer inte att förändras den närmaste tioårsperioden. Fritidsgård/allaktivitetshus byggs intill den nuvarande skolan. Förslaget är att bygga ut den skolbyggnad där biblioteket nu finns till en kringbyggd gård med atrium. Byggleken föreslås flyttas till området söder om cykelvägen (grusplan, grönt rum)  intill den nuvarande placeringen. För att djuren ska kunna finnas kvar bör Byggleken inte ligga intill skolan. Beträffande Fritidsgård och Bygglek är det kommunen som äger marken och bestämmer vad som ska ske. Under byggperioden får Fritidsförvaltningen tillfälligt disponera paviljonger nere på asfaltplanen och Brottofferjourens lokal i centrum. Fritids-/allaktivitetshuset kan bli färdigt till 2008. Byggleken kan vara kvar där den finns nu till och med 2006. Det färdiga planförslaget beräknas ställas ut i mars. Då får vi ta ställning till det. Det viktigaste för Byalaget är dels att en ny Fritidsgård/allaktivitetshus kommer till stånd så snart som möjligt och dels att Byggleken finns kvar på nuvarande plats så länge som möjligt och sedan får en plats i anslutning till den nuvarande.

4.      Som övrig fråga diskuterades Tekniska nämndens skötsel av Klostergårdsområdet. Det konstaterades att nämnden ansökt om fler pengar för skötseln av Lunds grönområden. Man har också planer att under året förnya buskar och andra anläggningar som blivit förvuxna.

5.      Mötet avslutades.

 

Sekreterare                                  Justerare

Gunnar Stensson                         Marie Hegnelius