KLOSTERGÅRDEN ÄR VÅR HEMBYGD

 

Yttrande från Klostergårdens Byalag i samrådet beträffande den föreslagna byggplanen i kvarteret Nordanvinden april 2005

      

       Principer

Klostergårdens Byalag utgår i sitt ställningstagande från följande principer som successivt utformats under ett mångårigt engagemang för Klostergårdens utveckling.

1.      Utgångspunkten är en helhetssyn på Klostergården. Stadsdelen är utformad som en helhet efter en medveten plan. Dess norra del har låga byggnader och mycket grönska. Bara kyrkan och dess torn reser sig över bebyggelsen. Sedan kommer Klostergårdsfältet som sluttar söderut. Bortom det reser sig de tio höghuskvarteren innanför en ridå av träd. Husen ligger i solfjädersform. Vägarna till centrum med skola, kyrka, bibliotek, butiker och fritidsgård är bilfria. Söder om bebyggelsen ligger parkeringsplatserna.

2.      Barnens behov prioriteras. Det innebär att skolan, Byggleken, Fritidsgården och skateboardbanan ska bevaras och vårdas.

3.      Grönytan i Klostergården får inte inskränkas. Den skyddande avenboksdungen i Klostergårdens nordöstra hörn ska bevaras. Allemansrätten ska skyddas. ÖPL 98 förordar en lägenhetstäthet per hektar på 30 till 50 lägenheter. Lägenhetstätheten i Klostergården är betydligt större redan i dagsläget.

4.      Träd, buskar och viktiga biotoper måste bevaras och skyddas.

5.      Bebyggelse som ansluter sig till principerna ovan är välkommen för att bidra till att skapa bättre underlag för privat och offentlig service.

 

Hur motsvarar planförslaget principerna ovan?

Det nu aktuella planförslaget från Akelius är mindre ingripande än det som Mandamus presenterade för några år sedan. De fyra parallella sexvåningsbyggnaderna från Fritidsgårdens fasad i väster bort mot Östanväg i öster ligger till stor del på mark som redan är exploaterad (Fritidsgården). Man kan dock konstatera att planförslaget på många sätt strider mot principerna ovan.

   Planen förutsätter att Fritidsgården rivs och Byggleken flyttas. Under en övergångsperiod på minst tre år kommer skateboardbanan att blockeras av fritidsförvaltningens paviljonger.

   Den strider mot principerna för Klostergårdens utformning genom att byggnaderna avses bli sex våningar höga i den del av Klostergården där all annan bebyggelse är och ska vara låg.

   Avenboksskogen kommer till största delen att avverkas. Träd, buskar och viktiga biotoper skadas eller utrotas.

   Klostergårdsbornas gemensamma grönområde inskränks under den tid då det planerade fritidsgårdsprovisoriet på skateboardbanan varar.

   Det finns ännu ej färdiga planer på att bygga en ny fritidsgård i anslutning till piazzan, en atriumgård, vars ena sida ska bestå av den skolbyggnad där nu Klostergårdens bibliotek ligger.

   Man hoppas kunna förlägga Byggleken till Klostergårdsskolans nordöstra hörn.

   Den nya fritidsgården/allaktivitetshuset välkomnas. Den ska utformas efter alla invånares behov och även användas av skolan. Piazzan kommer att vinna på att bli innesluten även från väster. Det förhållandet att det under flera år kommer att saknas adekvata lokaler för fritids- och föreningsverksamhet är katastrofalt.

   En Bygglek är en på sätt och vis skräpig och fri anläggning. Där bygger trädkojor, har lägerbål, snickrar och håller husdjur som höns, kaniner, getter och grisar. Det kan man i den nuvarande Byggleken. Området intill skolan lämpar sig inte för den sortens verksamhet. Bland annat kommer allergibestämmelserna i vägen. En bygglek vid skolan skulle tvingas anpassa sig till det svenska normsamhällets antiseptiska, reglerade miljö. Villa Villerkulla rivs för att aldrig återuppbyggas.

   Vi ser gärna att nya människor kan flytta till nya hus som är anpassade till Klostergården som estetisk och kulturell helhet.

 

Slutsatser 

Denna genomgång leder till följande slutsatser:

   Vi accepterar sexvåningsbyggnader, trots att de strider mot Klostergårdens helhetsbild. Men bara tre.

   Ett av de planerade husen måste slopas. På det sättet kan Byggleken ligga kvar på sin nuvarande, mycket lämpliga plats och hela avenboksdungen bevaras.     Klostergårdsborna liksom de framtida hyresgästerna i de planerade nya husen får då behålla mer grönyta och tillgång till en bättre miljö

   Vi tvingas acceptera att Fritidsförvaltningens paviljonger under kort tid förläggs till skateboardbanan, trots att detta begränsar tillgången till skuggig sommargrönska och en livligt frekventerad samlingsplats för ungdom.

   Vi kräver att arbetet med att bygga en ny Fritidsgård/allaktivitetshus vid piazzan forceras så att den socialt destruktiva tiden utan adekvata fritidslokaler minimeras.

 

Detta yttrande antogs enhälligt vid ett extra Byalags-möte den 4 april 2005 i Klostergårdens bibliotek.

Närvarande var:

Georg Fredriksson, Märtha Frisk, Anders Wester, Jan Engvald, Bo Wollinger, Knud Bagger Christensen, Olle Ekstrand, Lotte Persson, Karin Persson, Lennart Karlsson, Erik Lundberg, Monica Håkansson, Alf Claesson, Susanne Wollinger, Tanja Ekman, Ulla-Britt Petersson, Erik Berger-Lundgren, Gunnar Stensson och Ingar Kerstensson. Till yttrandet anslöt sig också hyresgästföreningen Glaciären.

 

Gunnar Stensson, sekreterare, tel 046-133171

Vårvädersvägen 4G

222 27 Lund   

 

Komplettering av Klostergårdens Byalags yttrande beträffande detaljplan för Nordanväg 3.

 

 

Det är för helhetsbilden av Klostergården från Nordanväg viktigt att det tegel som används i de föreslagna nya byggnaderna har samma färg och kvalitet som teglet i Helgeandskyrkan.

 

 

 

För Klostergårdens Byalag den 18 april

 

 

Gunnar Stensson

              Sekreterare.