Kallelse till möte med Klostergårdens byalag måndagen den 24 oktober 2005

Klockan 19 samlas vi i Klostergårdens bibliotek.

 

Dagordning:

1.     Mötet öppnas. Dagordningen godkänns. Föregående mötes protokoll godkänns.

2.     Årsmöte.

3.     Yttranden om den planerade utbyggnaden i BUP-området, Sankt Lars. Se vår hemsida. http://www.klostergardens-byalag.se

4.     Biblioteksförening den 15 november.

5.     Fritidsgården i framtiden. Verksamhet. Ny personal? Ny byggnad 2008?

6.     Medborgarstämma om Klostergården-Järnåkra-Nilstorp den 22 november.

7.     Övriga frågor.

8.     Mötet avslutas.

 

Protokoll från mötet den 12 september

Närvarande: Lotte Persson, 128589, Einar Hulting, 2110613, Inger Hulting, Jan Engvald, 0702-073707, Märtha Frisk, 2113259, Olle Ekstrand, 146544, Ingar Kerstensson, 136943, Ingegerd Ljungblom, 335925, Karin Stenholm, 141153, Lennart Borgman, 152306, Gunvor Pe Rantzer, diakon, 358753, Rosie Jönsson, 2118675 och Gunnar Stensson, 133171.

 

1.     Vi samlades före mötet vid entrén till BUP i Sankt Lars-området. Vi konstaterade att pilevallen i norr skulle försvinna om den föreslagna planeringen av området genomfördes. Fyravåningshusen skulle skugga bebyggelsen i Regnbågsområdet och förstöra utsikten. Vi ansåg att trafiken till det nya området måste röra sig fram och tillbaka via Badarevägen men inte fick passera den gröna passagen mellan BUP och paviljongområdet ner till Höje å. Vi ansåg att paviljongerna öster om den gröna passagen kan byggas om till bostäder men att de inte bör göras högre än de befintliga byggnaderna. Vi kunde godkänna de områden som avsatts till respektive park- och natur-mark närmast ån, liksom den planerade dammen som ska ta vara på ytvattnet och rena det innan det rinner vidare ner i ån.

   

2.     Efter återsamlingen öppnades mötet i församlingshemmet klockan 19. Protokoll och dagordning godkändes.

 

 

3.     Vid värderingen av Augustifesten riktades varmt beröm till Erkki och personalen på Fritidsgården för insatserna med musik och tält. Festen värderades som den bästa

 

4.     Efter diskussionen om utbyggnaden beslöt vi att ett yttrande skulle skickas till Byggnadsnämnden före den 19 september. Gunnar Stensson fick uppdraget.

 

 

5.     Årsmötet den 24 oktober diskuterades. Det föreslogs att vår webbmaster Jan Engvald ska ingå i styrelsen. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan ska förberedas inför årsmötet.

 

6.     Övriga frågor: Diakon Gunvor Rantzer rapporterade om sociala insatsenheten och dess uppgifter.

 

7.     Mötet avslutades.

 

 

Gunnar Stensson, sekreterare  

 

Hemsida för byalaget: http://www.klostergardens-byalag.se