Möte med Klostergårdens byalag måndagen den 30 januari 2006 i Helgeandsgården klockan 19.

 

Alla Klostergårdsbor önskas en god fortsättning. Förra året gjorde vi stora ansträngningar för att påverka utbyggnaden av Klostergården. Som ni minns ansträngde vi oss att rädda Byggleken, Fritidsgården och avenboksdungen. När kommunstyrelsen fattade beslutet i augusti beskrevs det i pressen som att vi hade haft framgång: Byggleken skulle räddas genom att flyttas 50 meter och fritidsgården skulle räddas genom att en barack uppfördes på skateboardbanan. En tredjedel av avenboksdungen skulle vara kvar.

   Vi är förstås inte nöjda med resultatet. Den nuvarande Byggleken är för liten och baracken med Fritidsgården har lågt i tak och är slamrig att arbeta i. Avenboksdungen har reducerats till ett par glesa trädrader. Hur det hela kommer att se ut när de fyra femvåningshusen är färdiga kan man än så länge bara gissa.

 

Vi kommer att fortsätta arbetet för ett bättre Klostergården. En ny Fritidsgård vid biblioteket i Klostergårdens centrum 2008 finns inskriven i kommunens investeringsplan. Men med ett frågetecken efter.

   Stadsbyggnadskontoret ska göra en översyn över Klostergården och Klostergårdsfältet som helhet, med särskild inriktning på estetiska och kulturella värden. Det lovade dess ordförande Gunnar Jönsson vid medborgarmötet i höstas. Det kommer att ta ett par år och förrän den är klar kan det inte bli tal om någon ytterligare utbyggnad.

   Till Byalagets förra möte den 5 december hade vi inbjudit landskapsarkitekten Sara Fridh. Hon är projektanställd av stadsbyggnadskontoret för föreslå hur vår park, Klostergårdsfältet, ska bevaras och förnyas. Hon är starkt engagerad för sitt uppdrag. Ett förslag hon kom med var att flytta Byggleken till ängen vid Västanväg, där den skulle kunna utvecklas på ett bättre sätt än där den nu ligger. Hon förutsätter också att baracken där Fritidsgården nu finns ska bort när en ny ordinarie Fritidsgård byggs. Då kan man återställa parken söder om centrum. Vi kom överens om att Sara Fridh ska få tillfälle att presentera sitt förslag vid ett offentligt möte i början av 2006.

Glöm inte att besöka Biblioteksföreningens första möte tisdagen den 24 januari i Biblioteket! 

 

Dagordning för Byalagets möte den 30 januari:

1.      Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.

2.      Samarbetet med Fritidsgården under det kommande året.

3.      Förberedelse av offentligt möte med landskapsarkitekten Sara Fridh.

4.      Rapport från Biblioteksföreningens möte den 24 januari.

5.      Är det möjligt att skapa en webbtidning med Klostergårdsnyheter, där många kan medverka med förslag och insändare?

6.      Övriga frågor. Möjlighet att komma med förslag om Byalagets verksamhet.

7.      Mötet avslutas.

 

Gunnar Stensson

sekreterare