Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

Årsmöte måndagen den 23 oktober 2006

klockan 19 i Helgeandsgården. Alla välkomna!

 

Dagordning:

1.     Årsmötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns. Övriga frågor anmäls.

2.     Val av mötesordförande och mötessekreterare.

3.     Årsmötets behöriga sammankallande.

4.     Årsberättelse.

5.     Ekonomisk berättelse.

6.     Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

7.     Val av ny styrelse. Förslag: Lennart Hulting, ordförande, Lotte Persson, vice ordförande, Gunnar Stensson, sekreterare, Inger Hulting, kassör, Marie Hegnelius, informationsansvarig, och Jan Engvald, webbmaster.

8.     Verksamhetsplan för 2006-2007.

9.     Övriga frågor: (stadsplanen för BUP-området, parkförnyelsen med förslag till placering av fritidsgård och bygglek)

10. Årsmötet avslutas.

 

Årsberättelse

Sedan det förra årsmötet den 24/10 2005 har Byalaget genomfört sex ordinarie möten: den 5/12 05,  och den 30/1, 27/2, 10/4, 29/5, 14/8 och 25/9. Byalaget medverkade vid bildandet av KLOK, Klostergårdens kultur- och biblioteksförening den 15/9, deltog i Fritidsgårdens julmässa den 11/12  och arrangerade den 30/3 ett offentligt möte om byggnadsplanen för BUP och förnyelsen av Klostergårdsfältet. Byalaget var representerat vid medborgarstämman den 23/11 05 i skolans matsal och framförde krav på att pilevallen i BUP-området skulle bevaras. Den 3 april medverkade Byalaget i kyrkans information till nyinflyttade boende. Valborg firades med stor uppslutning i St. Larsparken med musik av Röda Kapellet, sång av Lunds allmänna sångförening och tal av Karin Stensson. Under Augustifesten den 27/8 firades Klostergårdens centrums 40-årsjubileum med musik av Nattåg och Röda kapellet, gudstjänst, föreläsning om Klostergårdens historia, information om kinesiska tecken på biblioteket mm. Festen fick stor publicitet.

   Byalaget yttrade sig om planeringen av BUP-området redan under det förra verksamhetsåret och lämnade in ett nytt yttrande den 7/6 06. Vi kräver bland annat att pilträdsvallarna skall bevaras och att husen skall vara låga. Våra yttranden kan läsas i sin helhet på vår hemsida.

   Beträffande Klostergårdsfältets utformning inbjöd vi trädgårdsarkitekt Sara Fridh att presentera sitt förslag vid mötet den 5/12 05. Det innebar bland annat att den nya fritidsgården byggs vid piazzan framför kyrkan och att Byggleken placeras på ängen i västra delen av fältet intill förskolan Västanvinden. Den 11/10 06 besökte Marie Hegnelius och Gunnar Stensson på inbjudan av landskapsarkitekt Anna Modig Tekniska nämnden. Hon presenterade ett förslag som bygger på det som visades i december 2005.

   Flera insändare om BUP-planeringen, planeringen av Klostergårdsfältet och vandringsstråket vid Höje å har publicerats i Sydsvenskan, Skånskan och Lokaltidningen. Byalaget har stött Per Helanders förslag om en sammanhängande park från stadsparken till Höje å och i det sammanhanget föreslagit att korpfotbollen flyttas från Klostergården till Ladugårdsmarken, vilket också skulle få bort den besvärliga trafikstockningen på Västanväg under sommarhalvåret, och att fotbollsplanerna förvandlas till park- och rekreationsområde.

   Våra synpunkter har påverkat politikerna när det gäller BUP-området. Den stadsplan vi kritiserat har underkänts av Tekniska nämnden och våra synpunkter har stötts av politiker i v, mp, c och fp. Vi hoppas kunna rädda den äng som nu finns mellan Regnbågskvarteren och pilevallen. En arbetsgrupp har samlat in mer än 1000 namn till stöd för förslaget.

   Mer kunde berättas, men vi hänvisar till vår utmärkta hemsida, där vår webbmaster Jan Engvald lagt in samtliga dokument och protokoll.

För styrelsen Gunnar Stensson, sekreterare.

 

Förslag till verksamhetsplan

 Byalaget kommer att fortsätta att följa och kommentera förslaget till förnyelse av Klostergårdsfältet. Vi stöder förslaget att lägga Fritidslokalen vid piazzan och att placera Byggleken på ängen längst västerut.

   Byalaget fortsätter att försöka påverka stadsplanen på BUP-området och i Sankt Lars-parken för att begränsa det nya bostadsområdet till ytan mellan BUP-områdets vallar och minska byggnadernas höjd.

   Byalaget kommer som remissinstans att ge sin syn på Landskapsplanen för Höje å-området.

   Byalaget kommer att fortsätta att stödja tanken på en sammanhängande stadspark från centrala Lund ner till Höje å. Vi föreslår att korpfotbollsplanerna tas i anspråk för ett rekreationsområde som ersätter förlusten av grönområden i samband med byggandet av de fyra sexvåningshusen i centrum.

   Byalaget kommer att övervaka att det gröna stråket mellan stadsparken och Höje å-området bevaras när ny ishall byggs på Klostergårdens idrottsplats. Vi kommer också att kritiskt granska planerna att bygga bostäder på idrottsplatsens parkering vid Stattenavägen.

   Byalaget planerar att genomföra åtta ordinarie möten under året och de traditionella festerna på Vårfrudagen och sista söndagen i augusti.

 

För styrelsen Gunnar Stensson, sekreterare.