Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Protokoll, fört vid Klostergårdens byalags årsmöte, måndagen den 23 oktober 2006

 

§  1a  Årsmötets öppnande           Gunnar Stensson, byalagets sekreterare, öppnade årsmötet
och hälsade alla välkomna.

 

§  1b  Dagordning                         Den föreslagna dagordningen godkändes, men det bestämdes
att punkten ”Övriga frågor” skulle strykas på årsmötets
dagordning och i stället behandlas på ett medlemsmöte.

 

§  2   Val av mötesordförande      Gunnar Stensson valdes till årsmötets ordförande

         och mötessekreterare           och Marie Hegnelius till dess sekreterare.

         samt justerare                      Till justerare utsågs Gunvor Petersson-Rantzer.

 

§  3   Mötets utlysning                   Årsmötet förklarades vara i behörig ordning utlyst.

 

§  4   Årsberättelse                        Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och
lades till handlingarna.                                                       Bilaga 1

 

§  5   Ekonomisk berättelse          Den ekonomiska berättelsen föredrogs, godkändes 
och lades till handlingarna.                                                 Bilaga 2

 

§  6  Styrelsens ansvarsfrihet        Efter att ha hört verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska berättelsen beslutade årsmötet att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

§  7  Val av ny styrelse                  Einar Hulting valdes till ordförande och Lotte Persson
till vice ordförande. Inger Hulting valdes till kassör och
Gunnar Stensson till sekreterare. Jan Engvald utsågs till arkivarie/webbmaster och Marie Hegnelius till informations-

                                                      ansvarig.

 

§  8  Verksamhetsplan                  Den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan
för  2006 - 2007 diskuterades och godkändes.                 Bilaga 3

                                                     

§  9  Mötets avslutande                 Mötesordförande Gunnar Stensson avslutade årsmötet.    

 

 

 

Sekreterare                                    Ordförande                                     Justerare

 

________________________      ________________________       ________________________

Marie Hegnelius                              Gunnar Stensson                             Gunvor Petersson-Rantzer