Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

Byalagsmöte måndagen den 20 november 2006 klockan 19 i Helgeandsgården. Alla välkomna!

 

 

Mötestema: Planen för Klostergårdens idrottsplats, evenemangshallen och det gröna stråket.

 

Jan Engvald presenterar ett förslag som underlag för diskussionen. Förslaget finns utlagt på Byalagets hemsida men kommer också att delas ut till mötesdeltagarna

 

Alla hyresgäst- och bostadsrättsföreningar har ännu inte betalat in bidrag för 2006 till Klostergårdens byalag. Byalaget har konto på Sparbanken Finn, clearingnummer 8359-2,

kontonummer 403.001.292-8. Byalagets föreningskonto är 2517.27.

 

Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Dagordningen godkänns.
  2. Rapport om byggnadsnämndens behandling av planen för BUP-området och inlämnandet av namninsamlingslistorna.
  3. Presentation av Jan Engvalds förslag till plan för idrottsområdet. Diskussion.
  4. Övriga frågor.
  5. Mötet avslutas.

 

Anteckningar från föregående möte.

Årsmötesprotokollet finns utlagt på hemsidan. Under punkten ”övrigt” diskuterade vi det förslag till utformning av Klostergårdsfältet som presenterats för representanter för hyres- och bostadsrättsföreningarna samt Byalaget.

Den nya Fritidsgården/Allaktivitetshuset byggs i anslutning till biblioteket vid piazzan, som länge föreslagits. Bygglek byggs på den runda ängen närmast Västanväg. Avenboksbeståndet längs vallarna norr om husen glesas ut, bland annat för att lindarna längs vägen ska kunna utvecklas.  Solitärer, dvs enstaka stora träd, ersätter vissa buskage. Eventuellt byggs en skejtanläggning av cement i östra delen av parken.  Buskar tas bort vid korsvägar för att undvika kollisioner mellan cyklister och gående. Trafikproblemen är inte lösta. Genomfartstrafiken mellan Östanväg och Västanväg växer. Åtgärder? 2,9 miljoner har anslagits till förnyelsen. Det är en ganska begränsad summa.       

 

Gunnar Stensson