Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

 

   Yttrande om Program till detaljplan för Klostergårdens idrottsområde taget vid medlemsmöte med Klostergårdens Byalag den 21 maj 2007.

 

 

Trafiken

För de boende i Klostergården är det viktigt att den trafik som alstras av den nya anläggningen påverkar bostadsområdet så litet som möjligt.

   Farhågorna har främst gällt risken att Nordanväg skulle belastas med starkt ökad trafikintensitet och att parkeringsplatser skulle anläggas i södra delen av idrottsområdet. Programmet till detaljplan innebär att detta i stort sett kan undvikas.

   Placeringen av den nya ishallen och den därmed sammanbundna handbolls- och evenemangsarenan i norra delen av Klostergårdens idrottsområde innebär att publiken, vars antal högst uppgår till 3500 personer, får tillträde till evenemangen norrifrån, via bron över Södra ringen.

   Parkering planeras nordöst om Södra ringen. Huvudalternativet för parkeringsanläggningen, alternativ A, innebär att ett p-hus uppförs i triangeln mellan Södra ringen och de två järnvägarna. Ett eventuellt alternativ B innebär en placering väster om industrispåret. Båda alternativen tar koloni- och grönområden i anspråk och innebär en allvarlig förfulning av den känsliga miljön mellan Högevallsbadet och den planerade nya anläggningen.

 

Vi föreslår därför i stället ett tredje alternativ: utred möjligheten att bygga en underjordisk parkeringsanläggning genom att utnyttja den redan djupt nedgrävda vägsträckning där Stattenavägen mynnar ut i Södra ringen och gör en direkt infart i ett underjordiskt garage möjlig!

   Därmed undviks dessutom risken att den för flora och fauna viktiga förbindelsen mellan Stadsparken och den nya aktivitetsparken samt det gröna stråket ner till Sankt Lars-parken och Höjeå-området skärs av.

 

Trots att förslaget innebär att risken för en trafikökning på Nordanväg i stort sett undanröjs återstår ett problem. Det handlar om transporterna av skrymmande materiel till evenemangshallen i samband med t ex stora konserter. De planeras enligt samrådet att eventuellt gå via Nordanväg upp genom den så kallade Aktivitetsparken.

   Vi vill att de i stället ska gå på den gatumark som planeras bakom den nya bebyggelsen längs med Stattenavägen.  Det är bäst för miljön och utgör dessutom den närmaste vägen.

 

Det blå stråket, ett av stadens huvudcykelstråk ner mot Klostergården, Sankt Lars och Malmö  korsar planområdet. Mot det har vi inget att invända.

 

Däremot är det av yttersta vikt att den gröna gång- och cykelstigen längs med järnvägen med dess träd, gräsmattor och odlingslotter bevaras, eventuellt som gångstig. Den utgör en självklar förbindelse för människor, flora och fauna mellan Stadsparken och Höje å-området och är dessutom populär som del av en joggingrunda för lundabor från centrala staden. Vid samrådet fick vi veta att dess mellersta del eventuellt hotas av en utbyggnad av fotbollsplanerna och en läktare i anslutning till dem.

    Vi vill med eftertryck hävda den gröna gång- och cykelstigens omistlighet!

 

Aktivitetsparken

Det är positivt att ett för alla tillgängligt grönområde med inriktning på aktiviteter anläggs mitt i området. Vi vill särskilt framhålla behovet av en ny skateboardbana i stället för de två (en större ramp och en lägre anläggning invid nuvarande Fritidspaviljongen) som försvann från Klostergården i samband med byggandet av de fyra nya Akeliushusen.

 

Bostäderna

Den skisserade nya bostadsbebyggelsen längs Stattenavägen från kvarteret Molnet i söder, via bensinmacken upp till närheten av nuvarande entré till Klostergårdens idrottplats kommer att utgöra en sorts avskärmning från Stattenavägen både för bebyggelsen och idrottsplatsen. Kanske kan man i analogi med Klostervallen kalla den Klostermuren.

    Vi anser det vara viktigt att det direktiv beträffande exploateringsgraden som godkändes av Byggnadsnämnden 2006-03-07 blir vägledande för den kommande bebyggelsen.

   Husen längst i söder bör alltså ha en högsta byggnadshöjd på 3 – 5 våningar för att inte helt skymma bebyggelsen och grönskan i Klostergården.

   Viktigt är också att det blir en rimlig fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter.

 

Fotboll, förskolebarn och skolbarn

När man uppför cirka 300 nya bostäder ökar behovet av undervisningsplatser i skola och förskola för kanske ett par hundra nya elever. Klostergårdsskolan rymmer i ett inledande skede det ökade barnantalet, men är på sikt för liten. Den kan komma att behöva kompletteras med nya byggnader som kanske kan rymmas mellan Västanväg och järnvägen. Även ett daghem kunde rymmas där. Möjligen kan dessa byggnader kombineras.

   Detta förutsätter att korpfotbollen flyttas till Ladugårdsmarken, vilket också kan motiveras med att den inte är en specifik klostergårdsangelägenhet utan tjänar hela Lunds behov.

   För förskolebarn och skolbarn är trafikmiljön viktig. Det måste finnas en säker övergång till Klostergårdsskolan över Nordanväg för barnen i det nybyggda området. Det gör det än mer angeläget att minimera trafiken och begränsa hastigheten på Nordanväg.

 

För Klostergårdens Byalag den 21 maj 2007

 

Gunnar Stensson

sekreterare