Till Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund     Från Klostergårdens byalag

                                                                            c/o Gunnar Stensson

                                                                            Vårvädersvägen 4 G

                                                                            222 27 Lund.

 

Lund den 10 juli 2006

 

 

Till länsstyrelsen

 

Härmed överklagar Klostergårdens byalag Lunds kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 14 juni 2007 att anta förslag till detaljplan för Klostergården 2:6 m fl  (& 88) och att godkänna exploateringsavtalet med Kungsleden (& 89).

 

I yttrandet om detaljplanen vid samrådsförfarandet i maj-juni 2006 framhåller Klostergårdens byalag dess goda kvaliteter: kvartersmark förändras till parkmark, begreppet hus i park tillämpas konsekvent, parkmark planeras både norr och söder om Höje å, att alla träd bevaras i paviljongområdet, att djurhägnet blir parkmark och att en vandringsled planeras.

 

Däremot kräver byalaget förändringar i detaljplanen för BUP-området.

Vi motsätter oss förslagen att hyvla bort pilevallen samt att exploatera gräsmattan mellan BUP-området och Regnbågskvarteret för byggande av fyravåningshus.

Vi påpekar värdet av vallen och gräsmattan för de boende, liksom för dem som i framtiden ska flytta in i de nya bostäderna.

Vi motsätter oss förslaget att pilevallen väster om BUP-området schaktas bort för att utvidga det bebyggda området och påpekar att parken måste bevaras som en integrerad del av Sankt Lars-området sett från väster och inte får ersättas av konventionell förortsbebyggelse.

 

Samrådet en skenprocess

Meningen i Plan och bygglagens (PBL) bestämmelser om samrådsförfarande är att ge sakägarna möjlighet att bekräfta förtjänsterna i en detaljplan och påpeka de förändringar som är nödvändiga för att tillgodose områdets naturvärden och miljön för de närboende.

   Vi blev därför mycket förvånade över att inget enda av våra och andras påpekanden beaktades av  Byggnadsnämnden i beslutet den 6 december 2006.

   Förvåningen växte när vi fick veta att anledningen till detta var att ”ändringar i föreslagen detaljplan”, enligt stadsarkitekt Bengt Aronssons yttrande över KF:s återremiss 29 mars, skulle leda till att ett upprättat exploateringsavtal mellan Kungsleden AB och kommunstyrelsen då skulle falla.

   Vårt förslag att avskilja den del av detaljplanen som gäller BUP-området och godkänna övriga delar av detaljplanen avvisades också som omöjligt, trots att ett sådant förfarande är vanligt i liknande plansituationer och särskilt i ett fall som detta, då tre olika planområden med helt olika karaktär (Klostergården 2:6, 2:9 och 2:14) sammanförts till en enda detaljplan.

   Möjligheten att avskilja Klostergården 2:6 förutses dessutom i två av de tre att-satser som ingår i kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen den 14 juni. De innebär att planen i övrigt kan bli gällande trots att ett avskiljande av Klostergården 2:6 sker till följd av överklagande.

 

   Byggnadsnämndens sätt att genomföra samrådet under 2006 gjorde samrådsförfarandet till en skendemokratisk process.

   Stadsarkitektens yttrande den 29 mars reducerade fullmäktigebesluten till  en bekräftelse av tidigare fattade beslut.

 

Ståndpunkter i sakfrågorna om bevarandet av områdets naturvärden och försämringen av de boendes miljö.

Som representant för Lunds medborgare framhåller Klostergårdens byalag nödvändigheten av att utnyttja BUP-områdets naturliga förutsättningar för att skapa ett bostadsområde med unik

miljö- och boende-kvalitet.

    Som representant för miljö- och naturengagerade medborgare i Lunds kommun framhåller Klostergårdens byalag vikten av att bevara den lummiga och rika bilden av Sankt Larsparken sedd från väster i stället för att skymma den bakom konventionell förortsbebyggelse.

   Som representant för boende i Klostergården med utsikt över Sankt Lars-parken och Höje å-dalen framhåller Klostergårdens byalag vikten att utforma bebyggelsen så att utsiktens kvaliteter sedda från Klostergården bevaras.

   Som representant för boende i Regnbågskvarteret framhåller Klostergårdens byalag vikten av att undvika den allvarliga försämring av närmiljön som borthyvlande av norra vallen, bebyggelse på ängen mellan Regnbågskvarteret och BUP-området samt uppförande av fyravåningshus intill bebyggelsen med tvåvåningshus skulle innebära för de boende.

   Vi menar att länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för Sankt Lars-området som en tillgång för alla i Region Skåne.

   Vi rekommenderar länsstyrelsen att genomföra en omsorgsfull syn på plats i Sankt Lars-området före ställningstagandet till Lunds kommunfullmäktiges beslut om Klostergården 2:6 (paragraferna 88 och 89).

 

Byggnadsnämndens sätt att genomföra samrådsförfarandet och själva beslutsprocessen strider mot Plan och bygglagen

Enligt Plan och bygglagen (PBL) är meningen med samrådsförfarandet att ge närboende och andra berörda möjlighet att ge sina synpunkter på detaljplanen och därigenom få ett inflytande på dess utformning.

   Klostergårdens byalag uttrycker ännu en gång sin förvåning över att inte en enda av de synpunkter och påpekanden som framfördes av många beaktades, vare sig vid samrådsförfarandet  i Byggnadsnämnden 2006 eller vid Lunds kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2007!

   Vi finner att det faktum, att alla beslut om detaljplanen i realiteten var fattade redan före samrådsförfarandet och fullmäktigebeslutet strider mot Plan och bygglagens bestämmelser och intentioner.

 

Klostergårdens byalag överklagar därför kommunfullmäktiges beslut att anta föreliggande detaljplan (& 88) och att godkänna exploateringsavtalet (& 89). Vi vill att dessa beslut omprövas.

 

 

Lund den 10 juli 2007 för Klostergårdens byalag

 

 

Gunnar Stensson,

Vårvädersvägen 4 G

222 27 Lund                     Tel:  046-133171  Mobil: 0730 - 307747