Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Protokoll, fört vid Klostergårdens byalags årsmöte, måndagen den 19 november 2007

 

 

§  1  Årsmötets öppnande             Gunnar Stensson, byalagets sekreterare, öppnade
årsmötet och hälsade alla välkomna.

 

§  2  Närvarolista                          Det beslutades, att närvarolistan skall bifogas
protokollet.                                                             Bilaga 1

 

§  3  Årsmötets utlysning              Årsmötet förklarades vara i behörig ordning utlyst.

 

§  4  Dagordning                           Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§  5  Val av mötesordförande       Gunnar Stensson valdes till årsmötets ordförande

        och mötessekreterare            och Marie Hegnelius till dess sekreterare.

        samt justerare                       Till justerare utsågs Guri Tambs-Lyche.

 

§  6  Årsberättelse                         Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes
och lades till handlingarna.                                                 Bilaga 2

 

§  7  Ekonomisk berättelse           Den ekonomiska berättelsen föredrogs,
godkändes  och lades till handlingarna.                              Bilaga 3

 

§  8  Styrelsens ansvarsfrihet        Efter att ha hört verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska berättelsen beslutade årsmötet att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

§  9  Verksamhetsplan                  Den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan
diskuterades och godkändes.                                            Bilaga 4

 

 

§ 10  Val av styrelse                      Till styrelsen valdes Einar Hulting (ordförande),
Lotte Persson (vice ordförande), Inger Hulting
(kassör), Gunnar Stensson (sekreterare),  Jan Engvald
(arkivarie/webbmaster) och Andreas Runow.

 

§ 11  Val av revisorer                   Till revisor valdes Martin Stensson. Ytterligare en revisor
skall väljas. Tills vidare lämnas platsen vakant.
Det diskuterades att tillfråga någon i bostadsområdet
 Regnbågen.

 

§ 12  Val av valberedning             Till valberedare valdes Marie Hegnelius.

§ 13  Övriga frågor/nästa möte    Inga övriga frågor var anmälda. Konstituerande
styrelsemöte beslutades äga rum den 10 december.

                                                     

 

§ 14  Mötets avslutande                Mötesordförande Gunnar Stensson avslutade årsmötet.    

 

 

 

 

Sekreterare                                    Ordförande                                     Justerare

 

________________________      ________________________       ________________________

Marie Hegnelius                              Gunnar Stensson                             Guri Tambs-Lyche