Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Möte med Klostergårdens byalag måndag den 21 januari 2008 klockan 19 i Helgeandsgården

 

Dagordning.

1.     Mötet öppnas

2.     Rapport från konstituerande styrelsemöte den 10 januari 2007.

3.     Klostergårdsskolan. A) Kris till följd av tillfälligt minskande elevantal, nedskärningar och införandet av ny organisation med skolpeng. B) Förnyelse av skolområdet.

4.     Byggleken försvinner?

5.     Parkförnyelsen. Rapport från samtal med landskapsarkitekt Svante Törnvall, Park och Naturkontoret.

6.     ”Det långa huset” vid Klostergårdens idrottsplats och helhetsplanen. Rapport från samtal med planeringsarkitekt Elin Karlsson, Stadsbyggnadskontoret.

7.     Läget i kampen för BUP-området

8.     Valborgsfirandet sedan paviljongen i Sankt Lars eldhärjats och rivits.

9.     Mötestider våren 2008: 25/2, 31/3, 28/4, 2/6.

10.  Övriga frågor.

11.  Mötet avslutas.

Protokoll från årsmötet den 19 november och det konstituerande styrelsemötet den 10 december finns i Byalagets pärm i Klostergårdens bibliotek.

 

Kommentar till dagordningen.

Klostergårdsskolan. Den ekonomiska krisen kan leda till att lärare förflyttas och klassgrupperingarna blir större, samtidigt som utlandsfödda elever får mindre stöd.

Ska vi agera i frågan?

   Fredagen den 14 december deltog jag i en idédag om utemiljö och skolgård. Förutom restaurering av slitage på skolgården vill man integrera skolan bättre med Klostergårdsfältet och bebyggelsen, förbättra insynen till skolområdet och förbättra gångstigen förbi skolan så att fler använder den.

   Kultur- och fritidsförvaltningen vill lägga ner Byggleken. Åtgärderna på skolan berör parkförnyelsen. Parkförnyelsen kommer att pågå under mer än ett år.

 

Gunnar Stensson, sekreterare