Stadsparkens framtid

 

Klostergårdens byalag vill peka på betydelsen av en breddad och öppnare förbindelse mellan stadsparken och områden söder om Södra ringen, som det gröna stråket längs med järnvägen, Höje å-området och Sankt Larsparken.

   Dessa områden kan visserligen nås av cyklande och gående över den befintliga bron. Vi förutsätter att avspärrningarna som hindrar tillträde till det gröna stråket vid bron tas bort senast när evenemangshallen är färdigbyggd.

   Däremot är vi rädda för att den befintliga bron är otillräcklig som förbindelse för flora och fauna mellan stadsparken och områdena i söder. Den är på samma gång alltför trafikerad och alltför steril.

   Vårt förslag är därför att man anlägger en så kallad ekopassage mellan stadsparken och det gröna stråket genom att bygga en lätt gångbro täckt med grönska och buskar parallellt med järnvägen. Över en sådan bro kan motionerare från Lund löpa ut i naturen i Höje å-området. En levande förbindelse för flora och fauna mellan stadsparken och det gröna stråket skapas.

   Detta förutsätter förstås planering. Det måste vara möjligt att följa en relativt ostörd stig från stadsparken till bron, kanske mellan järnvägen och parkeringsgaraget (om ett sådant byggs).

   Ett exempel på en sådan ekodukt finns i ”Närnaturboken. Idéer för att utveckla biologisk mångfald”, författad av Ulf Lundwall och Isaksson, utgiven av Svenska naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald, år 2006. På sidan 74 finns en bild av en ekodukt eller faunapassage, speciellt konstruerad för att djur och växter ska kunna passera.

   Även om medel för att skapa ekodukten saknas i nuläget är det viktigt att planera för att göra den möjlig i ett senare skede. Det är viktigt att stadsparken förenas med den natur som den tidigare omedelbart angränsade till.

 

För Klostergårdens byalag

 

Gunnar Stensson

Vårvädersvägen 4G

222 27 Lund

Tel 046-133171

e-mail gstensson@hotmail.com