STOPPA SJ:s SKOGSAVVERKNING LÄNGS GRÖNA STRÅKET!

Som ni nog läst hotas grönområdet mellan Klostergårdens idrottsplats och järnvägen av nästan total skövling. Det är SJ som tillämpar ett regeringsbeslut om att alla träd inom 20 meters avstånd från järnvägen ska fällas.

   Som ni nog också sett tänker parkintendent Lars Brobeck sätta hårt mot hårt i förhållande till SJ. Han påpekar att naturområdet är värdefullt och att kommunen planerar att flytta några kolonilotter dit när parkeringshuset byggs vid Högevallsbadet.

   Lars Brobeck påpekar också att markeringen av vilka träd som ska fällas är slarvig. Många står mycket längre från järnvägen än 20 meter.

   Han menar vidare att man kan toppa träd som eventuellt är för höga och att kanske något enstaka träd kan gallras ut.

   Diskussionerna kommer att äga rum vid ett möte i Stadshallen den 29 maj. Alla markägare i Lunds kommun informeras samtidigt om SJ:s planer. Även andra avverkningsplaner kan komma att ifrågasättas. Enligt uppgift har miljön runt stationen i Lomma redan skövlats, vilket chockat närboende.

 

Gröna stråket och den biologiska mångfalden. Ekodukten.

Vi brukar kalla området Gröna stråket. Vi har i samband med remisser om utbyggnaden av Klostergårdens idrottsplats och planförslaget om stadsparken påpekat för stadsbyggnadskontoret hur viktigt det är för miljön och den biologiska mångfalden i stadsparken.

   Stråket utgör en förbindelse mellan stadsparken och Höje å. Många cyklister, motionerare och flanörer använder det regelbundet. Det fungerar också som kommunikationsled till Källbybadet om sommaren.

   Vi har också föreslagit att man ska planera för en ekodukt från stadsparken till Gröna stråket i närheten av järnvägsbron för att främja den biologiska mångfalden i stadsparken.

   Häromdagen såg jag två vackra rådjur på Gröna stråket en tidig morgon.

 

Arenatransporter hotar Gröna stråket och Nordanväg i Klostergården!

Det är gott och väl att Lars Brobeck värnar om gröna stråket och är beredd att kämpa för det. Men det föreligger dessutom ett annat hot.

   Det består i att de intressen som står bakom evenemangsarenan tänker sig att förvandla det till en transportväg för distributioner till arenan. Vi trodde att alla sådana planer var skrinlagda, men av Ingrid Nathells artikel i Sydsvenskan idag, den 14 maj, framgår att de fortfarande är aktuella.

   Om de kommer till stånd så drabbas utöver det gröna stråket, som helt föröds, också Nordanväg som är den enda tänkbara anslutningsvägen till en sådan transportväg. Trafiken på den skyddade vägen mångfaldigas och blir tyngre.

   Mot den möjligheten har redan kraftiga invändningar rests, och vi trodde som sagt att idén förkastats. Bättre vore att genomföra transporterna till hallen mellan det tilltänkta nya långa huset och Stattenavägen.

   Att tanken att dra transporterna längs Nordanväg och gröna stråket fortfarande är aktuell har chockat oss.Vi kommer med största kraft motsätta oss det.

   Vi förväntar oss starkt stöd från alla de partier och politiker som värnar om miljön! Och naturligtvis från enskilda naturvänner.

 

För Klostergårdens byalag

Gunnar Stensson

 

 

EXTRAMÖTE.

Skydda Gröna stråket och Nordanväg mot trafik till Arenan! Stoppa SJ:s avverkningsplaner!

Möte måndagen den 19 maj klockan 19 i Kultur- och fritids lokal i Klostergårdens centrum.

Klostergårdens byalag.

 

PS. Var med och påverka! Bli medlem i Klostergårdens byalag. Medlemsavgift 50 kronor.