Lund den 20 maj 2008

 

 

Till Tekniska Nämnden

och Tekniska förvaltningen, Park och naturkontoret

 

 

De röda prickarna.

 

Skrivelse från Klostergårdens byalag.

Alla är nu väl bekanta med historien om de röda prickarna. Det var regeringen, som efter stormarna Gudrun och Per biföll Banverkets  förslag att fälla träd inom 20 meters avstånd från banvallen. Lantmäteriet gav Skogsvårdsstyrelsen i uppdrag att märka ut träden. Skogsvårdsstyrelsen meddelade Lunds kommun per brev, men breven blev aldrig registrerade.

    Uppdraget att märka träden i Gröna stråket med röda prickar utfördes för en dryg vecka sedan av Skogsvårdsstyrelsens anställda eller underentreprenörer.

   Den 29 maj samlas parterna för ett beslutsmöte om vilka träd som slutligen ska fällas.

 

Klostergårdens byalag uppskattar de tydliga uttalanden om grönområdets värde som gjorts i tidningsintervjuer med stadsträdgårdsmästare Lars Jacobsson och parkintendent Lars Brobeck.

  Parkintendent Lars Brobeck har inför beslutsmötet den 29 maj deklarerat följande:

”Vi kommer att klaga. Det är viktigt att behålla detta gröna område bland annat för att vi ska flytta dit kolonister  från Stadsparksområdet. Skulle alla de träd som markeras fällas skulle det bli helt tomt.

   Alla de träden står dessutom inte inom tjugo meter. Om det finns träd som är farliga för järnvägen så vill vi själva bestämma vad som ska gallras. Om några träd är för höga kan de kapas lite så att de inte kan hamna på järnvägen.”

 

I diskussionerna om en ny plan för området talas det om behovet av en ny väg för distributioner till arenan. Vi hade trott att tankarna på en distributionsväg från Nordanväg till arenan var skrinlagda både av hänsyn till grönområdets värde och för att begränsa trafiken på Nodanväg. Vi uppmanar Park- och Naturkontorets förhandlare att kraftigt avvisa alla förslag om en sådan distributionsled.

 

Slutligen  vill vi påminna om att frågan om det Gröna stråket inte bara handlar om en avgränsad grön idyll utan ingår i det bredare sammanhang som handlar om kommunikationen mellan Stadsparken och Höjeåområdet.  I detta sammanhang vill vi påminna om det förslag om en ekodukt från Stadsparken till Gröna stråket som vi framförde i vår skrivelse om Stadsparkens framtid.

 

Vi förutsätter att ledamöterna i Tekniska nämnden ger Park- och Naturkontorets representanter sitt politiska stöd.

 

Skrivelsen enhälligt antaget vid offentligt möte med Klostergårdens byalag måndagen den 19 maj 2008.

 

För Byalaget

Gunnar Stensson

 

 

Lund den 19 maj 2008.

Till Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret

 

Nej till distributionsled till Arenan via Nordanväg och det Gröna stråket.

Skrivelse från Klostergårdens byalag.

 

Förra veckan rapporterade pressen om de röda prickarna och hotet från Banverket mot grönområdet mellan Klostergårdens idrottsplats och järnvägen, det område som vi brukar kalla Gröna stråket.

   Det hotet kommer troligen avvärjas i samband med beslutsmötet mellan Banverket och markägarna den 29 maj.

 

Men man har också nämnt ett annat hot mot Gröna stråket, den viktiga förbindelseleden för mellan Stadsparken och Höjeåområdet för människor, flora och fauna.

   Detta andra hot är ett hot vi trodde för länge sedan var avvärjt.

   I Sydsvenskans lundadel tisdagen den 13 maj står det svart på vitt att grönområdet hotas från alla håll. ”I diskussionerna om en ny plan för området pratas det om att det behövs en ny väg för distributioner till arenan.”

 

I tidigare samråd med Stadsbyggnadskontoret om planen motsatte sig Klostergårdens byalag uttryckligen att Nordanväg och det Gröna stråket utnyttjades som distributionsled för materiel till Arenan.

   Anläggandet av en sådan ny väg förutsätter att Nordanväg blir en trafikled för distributionerna till Arenan.

   Det är av yttersta vikt att Nordanväg får förbli en trygg, hastighetsbegränsad gata för människorna i Klostergården och skyddas mot all tung trafik.

   Det är av yttersta vikt att det Gröna stråket får behålla sin funktion som ekopassage mellan Stadsparken och Höjeå-området.

   Än viktigare blir det när den nya bebyggelsen vid idrottsplatsen förverkligas och trafiken av gående och cyklande barn och äldre ökas.

 

I den tidigare diskussionen om planen för området framfördes en helt annan idé. Den innebär att man bygger en distributionsled mellan det planerade långa huset och Stattenavägen. En sådan led behövs inte minst för att flyttlass till de boende som flyttar in i området i framtiden ska bli praktiskt möjliga.

 

Vi förutsätter att politiker och tjänstemän står fast vid tanken att skydda Nordanväg och det Gröna stråket för trafik till och från Arenan och i stället satsar på en annan planlösning för flyttlassen till de boende och distributionen till Arenan.

 

 

Skrivelsen enhälligt antagen vid offentligt möte med Klostergårdens byalag måndagen den 19 maj 2008.

 

 

För Byalaget

Gunnar Stensson

Vårvädersvägen 4G 

222 27 Lund