Program för Klostergårdens Byalag

Klostergårdens byalag är en ideell, politiskt och religiöst oberoende förening som har varit verksam för att främja miljön och de boende i Klostergården sedan början av 1970-talet.

   Byalagets verksamhet består av regelbundna medlemsmöten varje månad mellan augusti och maj, offentliga informations- och diskussionsmöten, kampanjer och namninsamlingar i särskilt viktiga frågor, opinionsbildning genom insändare i pressen och svar på remisser från kommunen i frågor som rör Klostergården. Medlemsmötena är öppna inte bara för dem som betalt medlemsavgifterna utan också för alla intresserade. Alla har  yttrande- och förslagsrätt på mötena. Rösträtt har dock bara betalande medlemmar.

   Klostergårdens byalag arrangerar varje år den sista söndagen i augusti en fest för de boende. Den har ibland kallats Drakfesten, ibland Höstfesten och ibland Augustifesten. Byalaget arrangerar varje år valborgsmässofirande med musik och körsång i Sankt Lars-parken.

 

 

Stadga för

KLOSTERGÅRDENS BYALAG

 

1& Namn:

Föreningens namn skall vara Klostergårdens Byalag.

 

2& Mål och verksamhet:

Föreningen är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden. Dess mål är att främja trivsel och en god miljö för de boende i Klostergården.

   Detta sker genom regelbundna protokollförda medlemsmöten, offentliga informations- och diskussionsmöten, aktioner och namninsamlingar i specifika frågor av större vikt samt funktionen som remissinstans för kommunen i frågor som gäller planering och utbyggnad i Klostergården och närliggande naturområden.

 

3& Säte och uppbyggnad

3.1 Klostergårdens byalag har sitt säte i Klostergården.

3.2 Byalaget har enskilt anslutna medlemmar. Medlemmarna utövar sin beslutsrätt vid årsmöte.

3.3 Organisationer som bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar, församlingar och företag kan vara medlemmar.

 

4& Medlemskap

4.1 Medlem kan den bli som betalar årsavgift och stöder Klostergårdens byalags syften. Detta gäller även organisationer som betalar av Byalaget fastställd organisationsmedlemsavgift. Även icke myndiga personer kan bli medlemmar.

4.2 Klostergårdens byalag kan även utse medlem till Hedersmedlem för sina långsiktiga och solidariska insatser.

4.3. Medlemsmöte. Byalagets verksamhet består av regelbundna medlemsmöten varje månad utom juli. Till mötena kallas via e-post-meddelanden till medlemmarna, på Byalagets hemsida och genom affischer på biblioteket, i kyrkan och på anslagstavlan i centrum. Medlemsmötena är öppna för alla intresserade. Alla har yttrande- och förslagsrätt på mötena. Rösträtt har dock bara betalande medlemmar. Organisationsmedlemmar har som andra medlemmar en röst.

 

5& Årsmöte

5.1 Årsmötet är högsta beslutande organ för Klostergårdens byalag. Medlem utövar sin röst genom närvaro.

5.2 Årsmötet skall hållas varje år före utgången av februari månad. Styrelsen beslutar om tid och plats. Verksamhetsåret är lika med kalenderår.

5.3 Kallelse med förslag till dagordning skall offentliggöras minst en månad före årsmötet.

5.4 Motioner skall vara inlämnade till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

5.5 Årsmötet skall öppnas av styrelsens ordförande eller annan av årsmötet utsedd ledamot. Årsmötet väljer därefter följande mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och två justerimgspersoner.

 

6& Årsmötet skall

6:1 fastställa program och stadgar för Klostergårdens byalag. För stadgeändring krävs beslut på två av varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte

6.2 behandla och godkänna verksamhets- och revisionsberättelser för det gångna verksamhetsåret och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

6:3 ta ställning till motioner och styrelsens förslag.

6:4 fastställa årsavgiften.

6.5. förrätta följande val:

6.5.1 1 styrelseordförande samt minst 5 övriga ledamöter

6.5.2 1 revisor och en revisorssuppleant

6.5.3  en valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande

6.5.4 Årsmötet ska utse två personer att var för sig teckna föreningens firma.  

 

 

7& Styrelse

7.1 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, webbmaster och  1 övrig styrelseledamot.

7.2 Styrelsen väljs av årsmötet

7.3 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse när anledning finns eller när någon ledamot begär det.

7.4 Styrelsen är beslutsför då ordföranden och minst tre styrelseledamöter är närvarande.

7.5 Årsmötet skall utse firmatecknare för Klostergårdens byalag.

 

8& Styrelsen skall

8.1 verkställa av årsmötet fattade beslut.

8.2 samordna och leda verksamheten i Klostergårdens byalag.

8.3 tillsätta och hålla fortlöpande kontakt med arbetsgrupperna i Klostergårdens byalag.

8.4 ta initiativ till övriga åtgärder som främjar Klostergårdens byalags syfte.

8.5 till årsmötet avge verksamhetsberättelse över det gångna året.

8.6 behandla till årsmötet inkomna motioner.

 

9& Revisor

9.1 Årsmötet väljer revisorer.

9.2 Klostergårdens byalags räkenskaper, protokoll och övriga handlingar skall ställas till revisorrnas förfogande när dessa så begär, dock senast en månad före årsmötet.

 

10& Arbetsgrupper

10.1 Styrelsen eller medlemsmöte kan tillsätta arbetsgrupper för specifika uppgifter.

10.2 Arbetsgrupp skall fortlöpande hålla styrelsen underrättad om sitt arbete.

 

11& Ändring av stadgar

11.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

 

12& Upplösning av Klostergårdens byalag

12.1 Upplösning av Klostergårdens byalag kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte som får hållas tidigast två månader efter årsmötet.

12.2 Vid sådant årsmöte skall beslut fattas om hur eventuella tillgångar skall fördelas.

 

Dessa stadgar antogs vid Klostergårdens byalags extra årsmöte den 9 juni