Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se


Till Regeringskansliet

Miljödepartementet

Enheten för förvaltningsärenden

Handläggare Lina Oskarsson


Diarienummer: M2008/3297/F/P


Komplettering till överklagande i fråga om detaljplan för Klostergården 2:6 m.fl. i Lund, Lunds kommun.


Lövskog, parkmark och vattendrag är sällsynta i det snabbt växande Lund mitt på den skånska slätten. Men i södra Lund finns ett område som är till glädje inte bara för de närboende i stadsdelen Klostergården utan för hela befolkningen. Det är Sankt Lars-parken väster om Malmövägen med Höjeådalen som sträcker sig förbi Källby och under järnvägen förbi da fågelrika dammarna bort till Värpinge, en smal kil av naturmark, skyddad genom att vara en dal med rik vegetation.


Skyddet av detta naturområde är en av huvuduppgifterna för Klostergårdens byalag. Som i alla stadsnära naturområden kräver detta en ständig kamp mot utbyggnader, trafik och andra ingrepp som förminskar den redan lilla arealen naturmark. Behovet uppmärksammades redan i en redovisning av landstinget 1971, som då var ägare till Sankt Lars sjukhus med den nu snart hundrafemtioåriga Sankt Lars-parken.


Parken privatiserades 1998. Vid den tiden fanns planer att omvandla området till en spa-anläggning med hotell. Byalaget förde en beslutsam kamp för att förhindra att parken på det sättet privatiserades.


När detaljplanen för Klostergården 2:6 presenterades 2005 var Klostergårdens byalag på många punkter nöjd med planen. Men det fanns en del som var oacceptabel: i den del av parken där Barn och ungdomspsykologiska institutionen ligger planerades en ny stadsdel. För att bygga den nya stadsdelen planerade byggnadsnämnden att hyvla bort den pilevall som avgränsade markområdet från bostäderna norr om den och från ängsmarken väster om den.

Klostergårdens byalag motsatte sig inte att det byggdes bostäder men motsatte sig att pilevallen schaktades bort och invände mot den alltför höga exploateringsgraden. Vi fick starkt medhåll av den allmänna opinionen under en mer än tvåårig kampanj som innefattade möten, insändare och en namninsamling på Klostergården där 1000 boende stödde oss. Samtliga partier i fullmäktige utom moderaterna och socialdemokraterna stödde våra krav.


Särskilt de boende i fastigheterna omedelbart norr om den tilltänkta nya stadsdelen kände ett starkt hot. Deras bostäder vette mot den äng och den lummiga pilevall som skulle schaktas bort för att ge rum åt fyravåningshus. De stod inför förvandlingen av en rik natur med näktergalar och koltrastar till en förortsgata med höga tegelvillor.

Inför den här kompletteringen av överklagandet har jag samlat in ett stort antal fullmakter från de oroliga familjer som bor i området. Somliga har tillfogat kommentarer.


I samband med byggnadsnämndens sammanträde den 6 december 2006 lämnade vi in de 1000

namn som insamlats till byggnadsnämndens dåvarande ordförande Gunnar Jönsson. Bevakningen

från massmedia var stor.


Beslutet den 14 juni 2007 blev att fullmäktige antog planen. Partipiskorna ven över socialdemokratiska och moderata representanter nästan på samma sätt som i FRA-debatten. En ekonomisk överenskommelse med fastighetsbolaget Kungsleden stod på spel.


Under de två år som gått sedan byggnadsnämnden fattade sitt ödesdigra beslut har södra Lund vuxit med nya stora stadsdelar. Samtidigt har synen på bevarandet av de grönområden som finns blivit en annan. Idag skulle man kanske ifrågasätta om det över huvud taget byggdes i BUP-området. När vi accepterade viss utbyggnad grundade det sig på att där redan fanns en byggnad, Barn och ungdomspsykologiska kliniken. Den skulle rivas och vi menade att det var rimligt att bygga där om man tog hänsyn till den närliggande naturen


Klostergårdens byalag

Byalaget har varit aktivt i 40 år och på många sätt bidragit till att forma Klostergården. Vi har förhindrat att en fyrfilig väg byggdes mellan Klostergården och Sankt Lars, vi har stoppat bygget av ett ICA-Maxi som skulle ha utarmat vårt centrum. Vi har förmått Åkerlund och Rausing att begränsa utsläppen av cancerogena gaser.

Vi håller regelbundna månadssammanträden som är öppna för alla i Kultur och fritidsnämndens lokal i Klostergårdens centrum (ibland i församlingshemmet Helgeandsgården), svarar regelmässigt på kommunens remisser, avger egna skrivelser osv. Under 2008 har vi bland annat uttalat oss om planen får renoveringen av Klostergårdsfältet, evenemangshallen på Klostergårdens idrottsplats, byggandet av det så kallade Holmenkollenhuset med 450 lägenheter (som vi gillar eftersom det är en förtätning som inte inkräktar på naturen) och bevarandet av det gröna stråket, även benämnt Källbyvägen.

Som framgår av Program för Klostergårdens byalag är vi en ideell, politiskt och religiöst oberoende förening som har varit verksam för att främja miljön och de boende i Klostergården sedan 1970-talet. Vår verksamhet finns dokumenterad i ett antal pärmar i Klostergårdens stadsdelbibliotek i centrum.

Vid ett extra årsmöte 9 juni 2008 antog vi program och stadgar för vår fortsatta verksamhet. Av protokollen framgår att jag som firmatecknare är berättigad att företräda Klostergårdens byalag.


I en mapp har jag samlat fullmakter från de boende i fastigheterna Sunnanväg 209, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 223, 225, 227, 229, 233, 235 och 237, som direkt skadas miljömässigt och ekonomiskt om detaljplanen förverkligas. Många av dem har valt att bo där just på grund av naturen.


För att dokumentera att även Klostergårdsbor som får utsikten från sina fönster förfulad eller som får vistelsen i naturområdet störd är angelägna bifogar jag också några få fullmakter från dem som bor på andra gator i Klostergården. Egentligen borde jag tillfogat några namn från stadsdelarna Margretetorp och Järnåkra också eftersom de också är berörda, även om de ligger utanför byalagets verksamhetsområde. Visserligen avrådde Du mig, eftersom de inte var relevanta för den juridiska bedömningen, men det är viktigt att dokumentera ett allmänt stämningsläge.Vi är många sakägare som bedömer att det är av yttersta vikt att detaljplanen stoppas i den del som handlar om att schakta bort pilevallen, bygga för stora hus och utbreda den nya förstaden i naturområdet!


Lund den 13 oktober 2008-10-13


För Klostergårdens byalag


Gunnar Stensson

Vårvädersvägen 4G

222 27 Lund


046 - 133171
Bilagor: Årsmötesprotokoll från den 9 juni 2008

Program och stadgar för Klostergårdens byalag.

Fullmakter från 27 närboende sakägare och 5 övriga klostergårdsbor