Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Årsmöte måndagen den 23/2 klockan 19 i Kultur och Fritids lokal i centrum

Verksamhetsberättelse för 2008. Underlag för planering av verksamheten 2009.

1. Skolan. Föräldrar och skolpersonal uttryckte stor oro över skolpengen och minskade anslag till Klostergårdsskolan. Vi arrangerade en utfrågning av politiker från alla partier den 14 februari. Många människor kom, många frågor ställdes, kritiken särskilt från föräldrar var skarp, mötet fick stor publicitet i pressen. Det visade sig att problemen var likartade i alla Lunds grundskolor. En föräldragrupp anordnade ännu ett skolmöte i matsalen i Järnåkraskolan. Mötena bidrog till att skolan slapp undan ytterligare besparingar, skolpengsystemet ska utvärderas liksom organisationen av modersmålsundervisningen.

2. Parkförnyelsen. Kommunen inledde i mars arbetet med parkförnyelsen i Klostergården. Det ledde till debatt, i vilken vi deltog med insändare. Flera nya träd planterades. Vissa snår rensades. Belysningen förbättrades. Arbetet pågår fortfarande. Just nu installeras avloppsrör.

3. BUP-området. Kommunens plan för bebyggelse har överklagats till regeringsrätt och miljödepartement. Strax före jul stod det klart att överklagandena tillbakavisats. Fullmäktigebeslutet har alltså vunnit laga kraft. Vi hoppas fortfarande att det ska vara möjligt att rädda pilevallen och närmiljön för Regnbågskvarteret.

4. Röda prickar. Vi observerade att Banverket märkt en stor mängd träd för fällning. Vi kontaktade Tekniska förvaltningen som tog upp frågan vid ett möte med Banverket i slutet av maj. Man avtalade om samarbete mellan Lunds parkförvaltning och Banverket beträffande fällning. Trots detta inledde Banverket en stor ”trädmassaker” i januari 2009. Tekniska förvaltningen stoppade trädfällningen så snart den meddelats. I fortsättningen ska Lunds kommun ha samråd med Banverket beträffande trädfällning inom stadsplanelagt område. Banverket ansvarar för återplanering och för att ett effektivt stängsel byggs längs spåren.

5. Tömningen av reningsverksdammarna. Vi observerade att en stor mängd karpar dödades i samband med att reningsverket tömde dammarna. Den största dammen undantogs från tömning. Vi fick samtidigt veta att Höje å Natur och Kulturstråk snart kommer att byggas ut med en slinga på södra sidan av ån.

6. Nya stadgar, medlemsavgift 50:-/år, organisationer 500:- . Två skäl till omorganisationen. A) Byalaget behövde förbättra ekonomin. B) Byalaget behövde et t organisationsnummer: 802441-9825.

7. Nya byggnader. Byalaget deltog i samråd om det planerade långa huset vid Ishallen. Arkitekt Gunilla Svensson presenterade sina utformningen vid ett offentligt möte 7 juni. Byggandet har fördröjts på grund av finanskrisen. Träffpunkt Klostergården byggs mitt emot Helgeandsgården. Torget får därmed byggnader på alla fyra sidorna. Byalaget deltog i samråd på Stadsbyggnadskontoret 10/2 09. Träffpunkt Klostergården ersätter Fritis nuvarande paviljong och parken återställs där.

8. Fester och marknader. Byalaget arrangerade Valborgsfirande, sommarfest 7 juni, Augustifest med loppmarknad 31 augusti och Julmarknad 6/12. Valborg tyngdes av dåligt väder med blåst. Vi saknade danspaviljongen som brunnit 2007. Lunds Allmänna sångförening och Röda Kapellet medverkade. Karin Stensson häll det traditionella vårtalet. Majbål. Vi har fått igång ett samarbete mellan Fritis, församlingen, butikerna, pizzerian och Klostergårdens konditori. Junifesten blev vid första försöket inte så synlig. Augustifesten med loppmarknad blev en succé. Men Julmarknaden engagerade färre än vi hoppats.


Kalender över 2008.

Byalagsmöten har ägt rum 21 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april 19 maj, 7 juni, 18 augusti, 22 september, 27 oktober, 17 november och 19 januari.

Andra aktiviteter. Opinionsmöte mot sänkta anslag till Klostergårdsskolan 14 februari, Valborgsmässofirande 30 april, Sommarfest 7 juni, Augustifest 31 augusti, komplettering av överklagande om bup-området till Miljödepartementet 15 oktober, Julmarknad 6 december, Avslag på överklagande 18 december.

Byalagsmöten har ägt rum 21 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april 19 maj, 7 juni, 18 augusti, 22 september, 27 oktober, 17 november och 19 januari. Mötet 19 januari ägnades åt förberedelser till åeamötet.

Andra aktiviteter. Opinionsmöte mot sänkta anslag till Klostergårdsskolan 14 februari, Valborgsmässofirande 30 april, Sommarfest 7 juni, Augustifest 31 augusti, komplettering av överklagande om bup-området till Miljödepartementet 15 oktober, Julmarknad 6 december, Avslag på överklagande 18 december.Alla (vi menar alla!) välkomna till årsmötet!

Det intressantaste och viktigaste blir genomgången av förra årets aktiviteter och planeringen av det fortsatta arbetet.

Vi vill ha kritik, uppmuntran och förslag!

Vi vill ha nya medlemmar som kommer med nya synpunkter.

Vi vill också nå fler som kan vara aktiva när det gäller att samla ved till majbålet, att bära bord, att kontakta myndigheter, att hjälpa till med allt det som står i verksamhetsberättelsen ovan.

Vi arbetar på lång sikt. Att utveckla Klostergården tar många år.Dagordning för årsmötet den 23 februari.

Mötet inleds klockan 19 och slutar senast klockan 21


  1. Mötet öppnas.

  2. Diskussion om förra årets verksamhet.

  3. Planering av framtiden

  4. Årsmötesförhandlingar. Särskild dagordning utdelas på mötet.

  5. Mötet avslutas.


Gunnar Stensson, 046-133171, Mail-adress: gstensson@hotmail.com

ordförande