Klostergården

Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund.
www.klostergardens-byalag.se

Möte måndagen den 27/4 klockan 19 i Kultur- och Fritids lokal i Klostergårdens centrum


Dagordning:

  1. Formalia

  2. Medlemsvärvning. Liksom förra året värvar vi medlemmar vid Valborgsfirandet. Vi trycker upp nya medlemskort. Så många som möjligt går ut med listor där vi skriver upp namn, tel.-nummer och mailadress på de nya medlemmarna. Vi samlar in medlemsavgiften direkt.

  3. Valborg vid Höje å. Program: Röda Kapellet spelar 1900. 1920 sjunger Lunds allmänna sångförening. Karin Stensson håller vårtalet. Bålet tänds klockan 1945. Vi behöver hjälp med att samla bränsle till bålet.

  4. Förslag till yttrande om Översiktsplan 2010. Förslag till yttrande har skickats ut med e-mail. Några ex kommer att finnas till mötet, liksom ex av översiktsplanen.

  5. Övriga frågor.

  6. Mötet avslutas.


Protokoll från mötet den 23/3

Närvarande: Sue Harden, Sunnanväg 14i, 0735-344114, mailadress: sue,harden@gmail.com, Kerstin Johansson, Lotte Persson, Nilla Bolding 070-6392720, Jan Engvald 0702-073707, Einar Hulting 2110613, Ingar Kerstensson 040-136943, Gunnar Stensson 133171.


  1. Vi diskuterade utformningen av två skrivelser till Tekniska nämnden. Den ena handlade om biltrafiken i Klostergården. Vi vill ha reparation av grinden och ny skyltning om förbjuden fordonstrafik. Efter diskussion beslöts att föreslå att taxibilarna som hämtar och lämnar barn till skolan ska göra det på en uppsamlingsplats id Nordanväg. Den andra skrivelsen handlade om den oväntade fällningen av popplarna vid idrottsplatsen. Vi vill att de snarast ersätts. Vi vill också att banverket påskyndar ersättningen av de träd som fälldes vid järnvägen. Skrivelserna skickades efter bearbetning in till Tekniska nämnden onsdagen den 25 mars. Någon reaktion har vi ännu inte fått från Tekniska nämnden. Däremot trycktes delar av skrivelsen om trafiken i Skånska dagbladet, vilket ledde till att flera Klostergårdsbor hörde av sig. Alla var oroade av trafikfaran när bilar i hög fart kör in i området. I frågan om hämtning av skolbarn var meningarna delade.


  1. Vi planerade för Valborg. Firandet blir som tidigare år. Kostnaden för Lunds Allmänna Sångförening är hög. Gunnar Stensson fick i uppdrag att förhandla om den. Den är nu sänkt till 2000 kronor.


  1. Vi hade en inledande diskussion om Plan 2010. Vi övervägde möjligheten att hålla ett offentligt möte. Gunnar Stensson fick i uppgift att undersöka möjligheten att få hit en talare.


Vid protokollet Gunnar Stensson, 133171

Vi måste också bevaka och följa upp ett antal processer som vi är inblandade i.

Den äldsta är den planerade bebyggelsen av BUP-området där vi strävar att begränsa bebyggelsen till området innanför pilevallen. Jan Engvald har huvudansvaret för kontakten med Riksbyggen.

Byggandet av den nya fritidsgården 2011 måste kontinuerligt följas upp beträffande utformning av exteriör och interiör. Det gäller att göra kyrktorget till ett levande centrum. Vi har föreslagit en allé tvärs över torget som en fortsättning av allén söder om centrumet. Vi har också föreslagit att man öppnar fönster mot Kyrktorget både på nordsidan av konditoriet och på nordsidan av Netto

Uppförandet av Hoppbackehuset ligger för närvarande på is på grund av finanskrisen, men när det kommer igång igen måste vi vara vaksamma.

Banverkets restaurering av det gröna stråket måste följas upp.

Sedan beslutet om planen i Sankt Lars-parken vunnit laga kraft är det sannolikt att Hunnerupshemmet och Källbyhemmet utvidgas och restaureras samt att ett nytt centrum för äldreboende uppförs. Detta är åtgärder som vi stöder eftersom Sankt Lars-parken är en utomordentlig miljö för äldreboende. Men vi måste naturligtvis se till att det utförs på ett bra sätt.