Klostergårdens möte med Riksbyggen 30/11 och
Medborgarstämman på Järnåkra 1/12

Måndagens möte mellan Riksbyggens chef för södra Sverige Gunilla Hansson och Klostergårdens byalag om utbyggnaden av bup-området i S:t Lars blev fruktbart.

Gunilla Hansson påpekade inledningsvis att Riksbyggen kommit in i processen på ett sent stadium, sommaren 2007, såvitt hon kunde minnas. Då var planen för bup-områdets utbyggnad redan tagen. Till följd av överklaganden vann den inte laga kraft förrän i december 2008. Den är alltså relativt gammal och var föråldrad redan när den togs..
   Bygget startar 2010 då Riksbyggen avser att uppföra två av planerade fem trevåningsvillor med många lägenheter längst i söder och ett radhus på västra sidan av området, den som vetter mot S:t Lars-parken.
   Ingendera berör vallarna. Det är den del av bup som ligger längst bort från den befintliga bebyggelsen som exploateras. Hela bygget kommer att ta cirka fem år och Riksbyggen kommer at arbeta flexibelt.

I sin inledning beskrev Byalaget sin positiva inställning till bostäder i bup-området. Givetvis antog man att bebyggelsen skulle begränsas till området innanför de omgivande vallarna. Ståndpunkten framfördes till byggnadsnämndens dåvarande ordförande Gunnar Jönsson redan vid medborgarstämman i Klostergården 2005. Han hummade då välvilligt.
   Hade han den gången tagit byalagets synpunkter ad notam hade  en massa administrativt och politiskt arbete de närmaste fyra åren undvikits.
   Som bekant framhärdade Gunnar Jönsson, S, och Göran Brink, M, i att Realia/Kungsledens planförslag skulle genomföras in i minsta detalj.
   Pilevallarna skulle således schaktas bort och bebyggelsen svälla ut över både ängen norr om bup-området och brukshundklubbens fält.
   Trots att kommunfullmäktige 2007 beslutat att utbyggnaden skulle omfatta 165 bostäder visade det sig senare att planen omfattade 250 bostäder. Oavsett detta äger den nu laga kraft.

Ut med bilarna!
Det framgick att Gunilla Hansson delade några av Byalagets åsikter. Enligt planen anordnas parkeringsplatser för alla lägenheter i markplanet inne i området mellan husen. I värsta fall dras på det sättet 250 bilar in i området. Mark som kunde ha blivit grönområden för barn och boende tas i anspråk för bilar. Trafiken till och från området blir tät morgnar och eftermiddagar.
   Tanken framfördes att bygga ett parkeringshus utanför området eller i närheten av Källbybadet så att bilarna inte behövde dras in mellan husen. Marken borde i stället upplåtas åt de boende.
   Byalaget föreslog Gunilla Hansson att kontakta Byggnadsnämnden och Tekniska

nämnden beträffande parkeringsplatserna och trafiken.
   Gunilla Hansson var tveksam. Planen hade ju trätt i kraft.
   Nilla Bolding, V-representant i Byggnadsnämnden, menade att det inte finns anledning till oro. Gunilla Hanssons synpunkter skulle säkert vara välkomna bland politikerna.

Flytta fyravåningshusen!
Enligt planen ska fyravåningshus uppföras intill den befintliga bebyggelsen i norr. Det är en av planens mest kontroversiella delar.
   Vintertid när behovet av sol är som störst kommer husen i Regnbågskvarteret i skuggan,  påpekade Ingar Kerstensson, en av de drabbade.
   Jan Engvald från Byalaget presenterade en planskiss där en ”rockad” genomförts. Fyravåningshusen flyttas längre ner i området och ersätts med lägre hus.
   Gunilla Hansson framhöll att planen var flexibel och att Riksbyggen var angelägen om att undvika grannkonflikter. Det dröjer flera år innan exloateringen närmast den nuvarande bebyggelsen äger rum.
   Finansieringen skall ske genom att man successivt säljer lägenheter.

Inga förskolor!
Tillsammans konstaterade byalaget och Gunilla Hansson att inga förskolor eller annan service planeras. Man hoppas kunna använda de som finns att tillgå i S:t Lars, trots att de redan nu är överfulla.
   Trots olösta problem och kvarstående konflikter var diskussionen öppenhjärtlig och optimistisk.
   Kontakterna mellan Byalaget och Riksbyggen kommer att fortsätta.

Bup-området på Medborgarstämman
På medborgarstämman följande dag berättade Nilla Bolding, V, om mötet med Riksbyggen.
   Gunnar Jönsson, S, fastslog att planen äger laga kraft och således inte kan ändras. Jörgen Jörgensen, FP; kritiserade planen men instämde i att planen var fastlagd.
   Jag påpekade att det var möjligt att Riksbyggen skulle komma att föreslå förändringar eftersom planen var gammal och konventionell.
   Stämmans ordförande Annika Annerby Jansson, M, menade, att det blir mycket intressant att se hur byggnadsnämnden hanterar eventuella ändringsförslag från Riksbyggen.
   Också i en annan fråga hade Byalaget viss framgång.
   Stadsträdgårdsmästare Lars Jacobsson gjorde en fin beskrivning av södra Lunds grönområden från stadsparken till Höje å. Beträffande det gröna stråket från stadsparken till ån som hotas av planer att förvandla det till en transportgata för bussar och lastbilar menade han att det är fullt möjligt och klart önskvärt att det skall bestå.
Gunnar Stensson