Till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 Lund


Synpunkter på detaljplanen för del av Klostergården 1:5 m fl i Lund, Lunds kommun

(Arenaparken) från Klostergårdens Byalag.


Bevara det gröna stråket för motionärer, djur- och växtliv!


I planbeskrivningens avsnitt om grönstruktur, parker och allmänna platser kan man läsa:

”Den nya parken ligger i ett pärlband av parkrum som löper från de centrala delarna av Lund. Den angränsar i stort sett direkt till stadsparken i norr och utgör en länk till stadsdelsparken, Klostergårdsfältet, och vidare till S:t Larsparken och Höje ås dalgång.”

Klostergårdens byalag välkomnar att hänsyn tagits till grönstrukturen. Vi välkomnar ambitionen att förena Arenaparken med såväl stadsparken som Klostergårdsfältet och Höje ås dalgång. Samtidigt påpekar vi att en parker som ligger som isolerade öar utan ett sammanhållande band faller sönder på samma sätt som ett pärlband gör när tråden brister.


En verklig grönstruktur är också ett kommunikationssystem av samma slag som ett elnät. Det kräver en direkt förbindelse mellan grönområdena. Det kräver inga stora ytor, men det måste finnas där. Om man klipper av förbindelsen upphör systemet att fungera.

Det finns en direkt förbindelse mellan stadsparken och Höje ås dalgång, nämligen Källbyvägen, det gröna stråket från stadsparken till Höje ås dalgång. Idag når man det via den vita bron.

Förbindelsen utnyttjas av en mängd motionärer från centrala Lund. Vid nästan alla tider på dygnet möter man dem. Katedralskolans elever använder stråket på skoltid. Det betyder mycket för biologisk mångfald och för folkhälsan i Lund.

Byalaget vill att stråket förstärks genom anläggandet av en ekopassage mellan Stadsparken och Källbyvägen över den djupa och breda ravin som Ringvägen utgör mellan stadsparken och Källbyvägen.

Just ravinens djup underlättar konstruktionen av en överbryggande grön yta som kan skapa ett sammanhängande grönområde från stadsparken ner till Höje å.

Men till och med en liten åtgärd som en lätt, grön bro för vandrare, löpare, djur och växter, skulle främja den biologiska mångfalden i stadsparken. Byggandet av en ekopassage ser vi som ett viktigt inslag i stadsparkens förnyelse.


Vi ser med bestörtning att en ny distributionsväg, en gata för bussar och lastbilar, planeras längs Källbyvägen. Gång och cykelleden, det gröna stråket, skulle alltså ersättas med en trafikled för tunga fordon. Den enda direktförbindelsen med stadsparken klipps av.

Vi hade hoppats att den asfalterade väg som ansluter till Västanväg i Klostergården skulle kunna användas för att nå angöringen vid Arenans norra hörn och bussuppställningsplatsen.

Vi antar att trafiken dit inte blir kontinuerlig utan förekommer i samband enskilda evenemang och matcher.


På den stora kartillustrationen över området tycks det som om den nya distributionsvägen planeras gå mellan den nuvarande gång- och cykelleden och idrottsplatsen.

I så fall kommer den ju att finnas kvar. Men vi fruktar att en hel del av grönskan i så fall måste offras. Den måste då ersättas.

Anläggs en bullervall längs järnvägen kan den förses med en tät ridå av buskar och träd. I så fall kan möjligen den biologiska förbindelsen mellan stadsparken och Höje ådal bevaras liksom förutsättningen för en ekopassage över den barriär som Ringvägen innebär.

För vandrarna och motionslöparna, kort sagt för folkhälsan, är leden en av de viktigaste i Lund, en direktförbindelse från staden till naturen. Den måste bevaras!

Vi förutsätter att trafiken på den nya distributionsgatan blir sporadisk och förknippad med specifika arrangemang. I så fall skulle den inramad i lämplig vegetation möjligen kunna samexistera med gång och cykelleden.

Vi påminner om att det var mycket tydligt att motionärerna i Lunds stad uppskattade leden under den period då den var avstängd till följd av att Arenan byggdes. Man trampade ju då upp en ny led bland snåren utanför stängslet.


Vi kommer med största uppmärksamhet följa planeringen och arbetet för att bevara den direkta gröna leden längs Källbyvägen ner till Höje ådal.


Lund den 1 december 2009


För Klostergårdens byalag


Gunnar Stensson

Ordförande.


.