Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.se


Byalagsmöte måndagen den 25/1 klockan 19 i Kultur och Fritids lokal i Klostergårdens centrum.


Dagordning

  1. Mötet öppnas. Protokoll och dagordning fastställs.

  2. Byggnadsnämnden väntas besluta om detaljplanen för del av Klostergården 1:5 m fl. 21 januari. Samrådsprotokoll hade sänts till Byalaget och andra sakägare.

  3. Översiktsplan 2010 har sänts ut. Den berör bland annat naturområdet vid Höje å. En ny bro över ån har nu byggts och ett gångstråk söder om ån etablerats.

  4. Planering inför årsmötet 1 mars.

  5. Övriga frågor


Protokoll från mötet den 7 december 2009

Närvarande: Lotte Persson, 046-1281589, Kerstin Johansson, 121243, Jan Engvald, 0702-073707, Åke Henriksson 046-141946, Olle Ekstrand, 046-146594, Gunnar Stensson, 046-133171.

  1. Mötet den 30 november med Riksbyggens regionchef Gunilla Hansson om planen för Bup-området utvärderades. Regionchef Gunilla Hansson konstaterade att Riksbyggen fått en färdig byggplan i knäet 2007. Man ville bygga så bra och attraktivt som möjligt. Två viktiga synpunkter framfördes. För det första var det fel att ägna en stor del av området åt bilparkeringar. De borde placeras utanför För det andra föreslogs en rockad så att fyravåningshusen placerades längre ned i området för att de boendes miljö skulle påverkas mindre. Gunilla Hansson meddelade att Riksbyggen det första året tänkte bygga stadsvillorna längst ner i området. Byggnadsarbetet skulle totalt fortsätta till 2015.

  1. Medborgarstämman den 1 december utvärderades. Nilla framförde de synpunkter på planen för BUP-området som diskuterats vid Byalagets samtal med Riksbyggens Gunilla Hansson föregående kväll. Gunnar Stensson framhöll att det gröna stråket längs järnvägen måste bevaras

  2. Byalagets skrivelse till Byggnadsnämndens samråd om byggplanen för Klostergårdens idrottsplats diskuterades och godkändes.

  3. Julklappsloppiset den 6 december hade varit trevligt men ganska obetydligt.

Gunnar Stensson