Klostergårdens byalag

En ideell förening för boende på Klostergården i södra Lund

Medlemsavgift 50:- Insätts på konto 9300-403001.292-8
www.klostergardens-byalag.seMöte med Byalaget måndagen den 19/3 2012 klockan 19 i ABF:s lokal, Sunnanväg 14.

Alla välkomna!


Dagordning:

  1. Mötet öppnas. Dagordning och protokoll godkänns.

  2. Klostergårdens centrum flyttas österut?

  3. Rapport om pensionärernas träffpunkt. Magnus Hultgren.

  4. Regn, dagvattensflöden och hårdgjorda ytor. Källby äng -Lomma.

  5. Järnvägsutbyggnad och hållplats.

  6. Professor Olssons föreläsning “Herrgårdar, avhysningar och Lunds utbyggnad” tisdagen 20/3 klockan 19 i Klostergårdsskolans aula.

  7. Inför Valborgsfirandet om sex veckor. Tillstånd, bål, skola, kontakter mm

  8. Övriga frågorMötet avslutas.


Underlag för debatten om regn och dagvatten.

Klimatet håller på att förändras, framför allt handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Det handlar också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall. Eftersom Skåne inte har någon landhöjning riskerar mycket av Skånes stränder att försvinna.

Vad kan vi i Lunds kommun göra för att motverka översvämningar – vad ska en klimatanpassad dagvattenstrategi innehålla?Vad ska kommunen göra och vad kan kommuninnevånarna göra för att minska risken för översvämningar?

Branschorganisationen Svenskt Vatten har sagt att andelen hårdgjord yta måste minska så att vattnet har någonstans att ta vägen. Yteffektiva transportsystem (färre bilar och p-platser), mikroparker, fjärilsdalar och stadsodling – kan det vara Lunds recept mot kommande översvämningar? Öppna dagvattensystem med bäckar och dammar som i Augustenborg (Malmö)? Fler Östra Torneträsk?

Vad spelar träden, särskilt de stora och gamla med sina rotsystem, för roll I uppgiften att ta hand om de ökande vattenmängderna?

I vilken utsträckning bidrar Lunds kommun till att det periodvis är för mycket vatten nedströms i Höje å? Är det dags att lansera solidaritet med Lommaborna?

(Ur presentationen för en föreläsning av docent Göran Ewald i Ekologihuset Sölvegatan)